Klimatförändring

Agera nu för en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp

Bild för sidan Klimatförändring

Klimatförändring beror delvis på den stora ökningen i användningen av fossilbränslen och den globala uppvärmningen som den orsakar är ett allvarligt problem som påverkar hela världen. Samsung Electronics är väl medvetna om hur verklig denna kris är och motverkar den aktivt på flera olika fronter. Detta inkluderar att utveckla energieffektiva produkter, installera utrustning som ger ifrån sig ett minimum av växthusgaser samt använda ny och förnybar energi.

2020 KPI: Klimatförändring

Intensitetsbaserade växthusgasutsläpp för globala arbetsplatser

Infografik med intensitetsbaserade växthusgasutsläpp för globala arbetsplatser. År 2006 var växthusgasutsläppen 3,04 ton koldioxidekvivalenter per 100 miljoner KRW. År 2020 är målet 1,55 ton koldioxidekvivalenter per 100 miljoner KRW.

Kumulativ minskning av växthusgaser i produktanvändningsfasen

Infografik med minskning av växthusgaser i produktanvändningsfasen. Från 2009 till 2016 var den kumulerade mängden växthusgas i produktanvändningsfasen 188 miljoner ton koldioxid. Vårt mål till är 250 miljoner ton koldioxid till 2020.

Vi fokuserar på att bemöta klimatförändringskrisen

Greenhouse Gas Council hålls fyra gånger om året för att fastställa en agenda för att bekämpa klimatförändring och granska resultaten. Deltagarna delar den senaste information om klimatförändringar, skapar detaljerade handlingsplaner och granskar kvartalets resultat. Samsung Electronics har etablerat en systematisk ledningsprocess, vilken visas nedan, för att minimera växthusgasutsläppen genom hela produkternas livscykel, inklusive tillverkning, distribution och användning.

Strategier och handlingsplaner för att hantera klimatförändring

Bild för minskning av växthusgasutsläpp vid arbetsplatser

· Använda reduktionsutrustning för F-Gas i tillverkningen av halvledare
· Bedriva energibesparingsprojekt för att förbättra energieffektiviteten

Bild för att utöka energiledningen på arbetsplatser

· Införa energiledningssystem på alla arbetsplatser och erhålla certifieringar (sedan 2013)
· Hantera varje arbetsplats energikostnader och indikatorer

Bild för minskning av växthusgaser i produktanvändningsfasen

· Utveckla och lansera energieffektivare produkter

Bild för växthusgasutsläpp i andra faser

· Hantera växthusgasutsläpp i produktlogistik, affärsresor etc. (sedan 2009)

Bild för att hantera leverantörer

· Kontrollera leverantörernas växthusgasutsläpp (sedan 2012)

Vi utökar vår utsläppshantering på alla nivåer

Problemlösning kräver korrekt information. För att kunna exakt mäta och hantera våra växthusgasutsläpp har vi delat upp dem i tre kategorier som definieras av växthusgasprotokollet baserat på deras närhet till verksamhet och drift. Att hitta den exakta utsläppspunkten på varje nivå är avgörande för att exakt hantera växthusgaser. Scope 1 avser växthusgaser som släpps ut när produkterna tillverkas vid Samsung Electronics arbetsplatser, medan Scope 2 avser indirekta utsläpp förknippade med arbetsplatsernas energiinköp för att generera elektricitet och ånga. Scope 3 avser utsläpp annat än från arbetsplatser, såsom logistik, affärsresor, distributionskedjan och användningen av produkterna. Denna analysmetod låter oss systematiskt hantera alla utsläpp, oavsett om de är direkta eller indirekta, från våra arbetsplatser, användningen av våra produkter och våra leverantörer.

Infografik för växthusgasutsläpp inom respektive kategori. Scope 1 avser direkta växthusgaseffekter, Scope 2 indirekta utsläpp från elektricitet, ånga etc. och Scope 3 övriga indirekta utsläpp från logistik, leverantörer, produktanvändning etc.
Scope 1 (direkta växthusgasutsläpp) och Scope 2 (indirekta utsläpp från elektricitet, ånga etc.)

· Månatliga analyser av globala arbetsplatsutsläpp baserat på växthusgasledningssystemet
· Installera växthusgasnedbrytningsutrustning i halvledaranläggningar med en nedbrytningsgrad på 90 % eller mer
· Installerade energieffektiv utrustning och byta till LED-belysning på alla arbetsplatser världen över

Panoramafoto av Samsung Electronics arbetsplats.
Scope 3(Alla övriga utsläpp från logistik, leverantörer, produktanvändning etc.)

· Uppnådde 39 åtaganden att förbättra energieffektiviteten inom logistik
· Identifierade potentiella växthusgasminskningar på 4 920 ton koldioxidekvivalenter hos stora leverantörer
· Minskade utrikes affärsresor med 12 % med hjälp av alternativ som videokonferenser etc.
· Förbättrade produktenergieffektiviteten med 49 % år 2016 jämfört med 2008.

Foto av logistiklastbil (Samsung Electronics säkerhetslastbil)
Minskning av växthusgasutsläpp
i produktanvändningsfasen
Minskning av växthusgasutsläpp i produktanvändningsfasen
Uppskattning baserad på
de senaste två åren.

* Enhet: Miljoner ton koldioxid
* Datainsamlingens omfattning: Åtta stora produktkategorier (mobiltelefoner, notebooks, TV-apparater, skärmar, kylskåp, tvättmaskiner, luftkonditioneringsapparater och skrivare)
* Totalt sedan 2009

Vi använder avancerad teknik för att bli energieffektivare

Samsung Electronics avancerade teknik fortsätter att utvecklas i strävan efter en miljömedveten och bekväm livsstil. Samsung Electronics utvecklar energieffektivare produkter och processteknik för att minska koldioxidutsläpp från tillverkningen och användningen av produkter. Under 2016 kunde vi förbättra vår energieffektivitet med 49 % jämfört med 2008. Dessa förbättringar innebär att mindre energi används, lägre kostnader för konsumenterna och lägre växthusgasutsläpp. Dessutom åtar vi oss att utveckla miljömedveten teknik och använda dem i våra produkter för att i grunden minska vår påverkan på den globala uppvärmningen.
Ett exempel är kylskåp, vilka använder miljömedvetna kylmedel. Historiskt sett har den huvudsakliga orsaken till uttunningen av ozonlagret varit klorofluorkarboner (CFC) som använts som kylmedel. För att ersätta klorofluorkarboner utvecklades det miljömedvetna kylmedlet R134, men det fanns tekniska problem med att använda dem i stora hushållskylskåp, så de var begränsade till mindre modeller. Efter en rad studier och experiment har Samsung Electronics framgångsrikt använd kylmedlet R600A, vilket har en betydligt mindre effekt på den globala uppvärmningen jämfört med stora kylskåp. Tack vare dessa ansträngningar har 20 av våra senaste kylskåpsmodeller utsetts till ”ENERGY STAR Most Efficient” år 2017 av US EPA.

Infografik om ökad energieffektivitet i produktanvändningsfasen. Jämfört med 2008 har energiförbrukningen i genomsnitt minskat med 49 % och den kumulativa minskningen av växthusgasutsläpp var 188 miljoner ton år 2016.
Infografik om energibesparing på utomlands arbetsplatser. År 2016 sparade vi 34,9 miljarder KRW i elektricitet och 23,64 miljarder KRW i värme och vatten. År 2017 är vårt mål att spara 39,7 miljarder KRW i elektricitet och 2,1 miljarder KRW i värme och vatten. Förhållandet är 35 % elektricitet, 13 % kyl och luftkonditionering, 12 % drift och ledning, 11 % tryckluft, 7 % gas, 4 % kväveframställning, 2 % ånga och 11 % inom övriga kategorier.

Ökad produkttillverkning kräver nya tillverkningsanläggningar, vilket i sin tur kräver mer energi i en stor skala. För att minska energiförbrukningen i tillverkningsfasen har Samsung Electronics fastställt 24 standarder för att minska energiförbrukningen. På nya arbetsplatser har vi dessutom utvecklat energisparande teknik som anpassas efter varje arbetsplats och använder dem från och med designfasen, vilket förbättrar energieffektiviteten. År 2016 kunde vi uppnå energibesparingar värda 58,5 miljoner KRW, inklusive elektricitet, värme och vatten.

Infografik om energibesparing på utomlands arbetsplatser. År 2016 sparade vi 34,9 miljarder KRW i elektricitet och 23,64 miljarder KRW i värme och vatten. År 2017 är vårt mål att spara 39,7 miljarder KRW i elektricitet och 2,1 miljarder KRW i värme och vatten. Förhållandet är 35 % elektricitet, 13 % kyl och luftkonditionering, 12 % drift och ledning, 11 % tryckluft, 7 % gas, 4 % kväveframställning, 2 % ånga och 11 % inom övriga kategorier.

Vi utökar konstant vår användning av förnybar energi

År 2016 fördubblade Samsung Electronics nästan sin användning av förnybar energi jämfört med det föregående året, vilket var nästan sex gånger jämfört med 2014. Vi utökade även våra nya och förnybara energikällor till sol-, vind- och vattenkraft. När vi konstruerar nya byggnader installerar vi även utrustning som använder en viss mängd förnybar energi. Vi uppmuntar även våra arbetsplatser att använda förnybar energi för gatubelysning, transport och lunchrum. I länder med väletablerade energihandelsystem har vi ökat användningen av förnybar energi.

Förnybar energi på globala arbetsplatser

Infografik om användning av förnybar energi på globala arbetsplatser. År 2014 använde vi 31,60 GWh med förnybar energi, 2015 använde vi 92,06 GWh och 188,77 GWh år 2016.

Ny och förnybar energi

Infografik som visar användningen av förnybar energi. I och med 2016 använder vi 62 % vindkraft, 14 % vattenkraft, 3 % geotermisk värme, 1 % solkraft och 20 % övriga energikällor.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Vi forskar och bedriver projekt för att anpassa oss till klimatförändring

För att hitta sätt att bemöta och överkomma klimatförändring som ett företag har vi sedan 2015 bedrivit en gemensam studie kallad CSR Activities to Adjust to Climate Change. Tillsammans med Graduate School of Environmental Studies vid Seoul National University har våra forskare fokuserat på följande tre teman: tillgång till dricksvatten, energieffektiva bostäder och klimatförändringsutbildning.

Som en del av dricksvattenprojektet har vi installerad halvpermanenta dricksvattenanläggningar på tio platser i Vietnam och vi har strävat efter att ordna en tillförlitlig tillgång till dricksvatten. Tack vare detta slipper lokalborna oroa sig över tillgång till livsviktigt vatten även under den svåraste torkan.
Samtidigt har våra husrenoveringsprojekt för fattiga uppgraderats till vad vi kallar Housing Energy Efficiency Improvement Construction Project. Detta projekt ger hushåll en levnadsmiljö som sparar energi och isolerar dem från varma somrar och kalla vintrar på ett kostnadseffektivt sätt. Pilotprojektet 2016 med tio hushåll halverade den genomsnittliga årliga energiförbrukningen per hushåll och minskade därmed energikostnaderna för de fattiga. Utöver ekonomiska fördelar bidrar detta till att minska växthusgasutsläpp med 8,6 ton koldioxidekvivalenter per år.

Slutligen har vi Samsungs Smart School-program där vi utvecklar specialiserad utbildning om klimatförändring för både lärare och elever. Under 2017 använde vi dessa läromaterial för att lansera pilotutbildningsprogram om klimatförändring för lågstadieelever, vilket hjälper framtida generationer att förstå allvaret med klimatförändring och vikten av att lösa problemet.

Bild av dricksvattenfontän vid förskola i Thai Nguyen i Vietnam
Våra miljömedvetna produkter bidrar till en friskare planet
Bakgrundsbild för sidan Miljömedvetna produkter