Hållbar distributionskedja

Forma framtiden tillsammans: vårt mål för en hållbar distributionskedja

Bild för sidan Hållbar distributionskedja

Vi kan bygga en bättre värld genom att dela värderingar och bygga samarbeten som grundar sig i tillit. Detsamma gäller även miljöledning. För att förbättra synergin har Samsung Electronics en miljöledningspolicy för sina leverantörer – våra strategiska partners. Vi tillhandahåller budgeten och arbetsstyrkan som krävs för att våra leverantörer ska kunna använda sig av miljöledningen och uppfylla alla internationella standarder, och vi erbjuder utbildning för att hjälpa deras medarbetare förstå vikten av miljöproblem. Detta beror på att miljöledning endast kan bli verklighet om alla deltar.

Strategier för hållbar distributionskedja

Samsung Electronics har en enorm distributionskedja som består av ungefär 2 500 leverantörer världen över. Vissa av dem levererar råmaterial eller komponenter, medan andra levererar utrustning, men alla är lika viktiga. Vi vet att om alla leverantörer deltog i miljöledningsinitiativet kommer detta få en vågeffekt, så vi ger våra leverantörer tekniskt och ekonomiskt stöd samt tilldelar dem konsulter. På så vis uppmuntrar vi dem att aktivt övergå till miljöledning och bygger en hållbar distributionskedja. När vi väljer nya leverantörer utför vi även en miljöledningsbedömning genom vårt interna certifieringsprogram Eco-Partner. Det slutliga beslutet fattas efter denna utvärdering som granskar kandidatens miljövärden, deras villighet att engagera i miljövänlig produktion och i vilken mån den prospektiva partnern följer dessa värderingar.

Infografik om miljöavsnittet Strategi och system för hållbar distributionskedja. Som en del av Eco-Partner-utvärderingen granskas produktmiljöpolicy, utbildning och farligt innehåll. Eco-Partner-certifieringen är obligatorisk för alla leverantörer. Som en del av EHS-utvärderingen verifieras 22 områden såsom arbetssäkerhet, brandsläckningsutrustning, hantering av farliga ämnen och miljöanläggningar. De åtta efterlevnadsområdena för brandsläckningsutrustning, hantering av farliga ämnen och avfall samt avlopps- och spillvattenhantering är obligatoriska.

Vi använder Eco-Partner-certifieringssystemet för att noga hantera våra distributionskedja

Alla leverantörer som tillverkar produkter eller komponenter som säljs till Samsung Electronics måste genomgå Eco-Partner-certifieringen. Certifieringar ges endast baserat på att de följer våra standarder för kontroll av ämnen i produkter och leverantörernas miljökvalitetssystem. Alla leverantörer skickar produktmiljörapporter med information om farliga ämnen tillsammans med information från råmaterialsleverantören. Samsung Electronics gör sedan en genomgående bedömning genom att besöka leverantörens tillverkningsanläggning för att bekräfta de inlämnade dokumenten. För att behålla sin Eco-Partner-certifiering måste leverantörerna granskas varje två år och alla som inte klarar av granskningen utesluts från distributionskedjan. På så vis strävar vi efter att göra våra leverantörer till en del av våra miljöledningsinitiativ. Istället för en engångsbedömning använder vi kontinuerlig ledning och utvärdering för att säkerställa en hållbar distributionskedja.

Infografik om Eco-Partner-certifieringsprocessen. När råmaterial transporteras till leverantörerna måste analysresultat och råmaterialens sammansättning bekräftas. När leverantörerna överlämnar sina produkter till Samsung Electronics måste garantibrev, analysrapport (ICP-/GCMS-data), materialsäkerhetsdatablad och provdelar inlämnas för godkännande. För att gå igenom Eco-partner-certifieringen måste alla inlämnade dokument och prover granskas noga och miljökvalitetssystemet noga bedömas.
En konkurrenskraftig miljö: en omfattande leverantörsutvärdering


En omfattande leverantörsutvärdering görs varje år för att stärka våra leverantörers konkurrenskraftighet. Utvärderingen delas upp i de två områdena affärskonkurrenskraft och hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisker, vilka omfattar miljö, utvärderar partnerns miljöledningsinitiativ och dess certifiering enligt internationella miljöstandarder. Leverantörerna med de bästa bedömningsresultaten får fler möjligheter och fördelar, medan leverantörer som sackar efter måste ta ansvar för sina brister. Det innebär att leverantörer som vill arbeta med Samsung Electronics inte bara måste tänka på sin verksamhet utan även på miljön. Om en leverantör är klassificerad som en högriskleverantör på grund av miljöbrister kommer vi att hantera leverantören enskilt och kontinuerligt följa upp med denne och kontrollera att framsteg görs i den angivna förbättringsplanen. I och med 2016 utökade vi våra miljökonsultprogram för viktiga leverantörer till andra- och tredjenivåsleverantörer för att uppnå en mer integrerad och hållbar leverantörskedja.

  • Samsungs uppförandekod för leverantörer 267 KB LADDA NER

Tack vare leverantörernas ansträngningar att minska växthusgasutsläppen har vi uppnått samma effekt som att plantera en miljon tallar

Samsung Electronics granskar årligen alla våra leverantörers energiförbrukning, inklusive elektricitet och fossila bränslen, och växthusgasutsläpp. Som en del av detta ger vi rådgivning på plats för leverantörer som inte använder sin energi effektivt. Denna rådgivning hjälper dem att använda energi effektivare, eller hjälper dem att spara energi genom att förbättra sina processer och tillhandahålla nödvändig utrustning. År 2016 gav vi tio leverantörer 62 åtgärder för att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläpp och gav dem de nödvändiga resurserna för att åtgärda problemen. Tack vare detta minskade koldioxidutsläppen med cirka 4 920 ton. I och med att en tall absorberar cirka 5 kg koldioxid per år motsvarar detta att plantera ungefär en miljon tallar.

Flygfoto av tallskog

Chemtronics bevisar att det som är bra för miljön är bra för affärerna
Chemtronics är en kemikalieleverantör. När vi kontrollerade företagets energiförbrukning som en del av vår energieffektivitetsbedömning upptäckte vi att Chemtronics var kraftigt beroende av elektricitet: 95 % elektricitet och 5 % LPG för att vara exakt. Samsung Electronics kontrollerade i vilket skick företagets utrustning befann sig. Vi upptäckte att det fanns en effektförlust i luftkompressorn och att lufttorken drog stora mängder elektricitet. Vi började med enkla åtgärder som att installera energieffektiva LED-lampor och gjorde förbättringar på komplex utrustning som orsakade strömförluster. Dessutom installerade vi ett styrsystem på lufttorken för att förhindra strömförlust genom att hålla en konstant luftfuktighet och temperatur, vilket minskade strömförbrukningen. Efter dessa förbättringar utförde vi en ekonomisk analys av investeringen baserat på fem olika områden: strömförbrukningens mängd och hastighet, kostnadsbesparingar, investeringens storlek och avkastningstiden. Vi mätte även växthusgasminskningarna för att bekräfta miljöpåverkan. Tack vare detta upplevde Chemtronics inte bara en betydande förbättring av energieffektiviteten, vilket sparade in på kostnaderna, utan även en minskning på växthusgasutsläpp på 432,9 ton koldioxidekvivalenter.

Mer information om vår strategi och stöd för leverantörer och konfliktmineraler
Vit bakgrundsbild för Hållbar ledning – Distributionskedja
Vi tror på transparent och öppen kommunikation
Bakgrundsbild för sidan Distributionskedja