R01 R0101 sec 25020601 EV-NX2000AFW
 • NX2000 1 화이트 앞면 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_001_Front-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_001_Front-with-2050_white30002000370370#ffffff23103968
 • NX2000 2 화이트 앞면 왼쪽 30도 위 10도 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_002_Right-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_002_Right-with-2050_white30002000370370#ffffff23104016
 • NX2000 3 화이트 앞면 아랫면 아래 15도NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_013_Dynamic6_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_013_Dynamic6_white30002000370370#ffffff23106854
 • NX2000 4 화이트 앞면 플래시 장착 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_003_Front-with-2050-Flash_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_003_Front-with-2050-Flash_white30002000370370#ffffff23104056
 • NX2000 5 화이트 앞면 왼쪽 30도 플래시 장착 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_004_Right-with-2050-Flash_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_004_Right-with-2050-Flash_white30002000370370#ffffff23104075
 • NX2000 6 화이트 앞면 오른쪽 30도 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_005_Left-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_005_Left-with-2050_white30002000370370#ffffff23104096
 • NX2000 7 화이트 윗면 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_006_Top-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_006_Top-with-2050_white30002000370370#ffffff23104244
 • NX2000 8 화이트 왼쪽 90도 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_007_Right-Side-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_007_Right-Side-with-2050_white30002000370370#ffffff23104252
 • NX2000 9 화이트 앞면 오른쪽 60도 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_008_Dynamic1-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_008_Dynamic1-with-2050_white30002000370370#ffffff23104536
 • NX2000 10 화이트 앞면 위 10도 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_009_Dynamic2-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_009_Dynamic2-with-2050_white30002000370370#ffffff23104545
 • NX2000 11 화이트 뒷면 오른쪽 30도 뷰파인더 켜짐 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_010_Dynamic3-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_010_Dynamic3-with-2050_white30002000370370#ffffff23104604
 • NX2000 12 화이트 뒷면 왼쪽 30도 뷰파인더 켜짐 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_011_Dynamic4-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_011_Dynamic4-with-2050_white30002000370370#ffffff23104614
 • NX2000 13 화이트 앞면 왼쪽 30도 렌즈 장착NX2000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_EV-NX2000AFW_012_Dynamic5-with-2050_white?$L1-Gallery$sec_EV-NX2000AFW_012_Dynamic5-with-2050_white30002000370370#ffffff23105299
#ffffff화이트
NX2000 화이트 앞면 렌즈 장착

대화면 풀터치로
일상을 특별하게

93.8mm 풀 터치 디스플레이
2,030만 화소 APS-C CMOS 센서
DRIMe4 이미지 엔진
ISO 25600

제품 특징

전체보기

이미지센서

 • 센서형식 : CMOS
 • 센서크기 : 23.5 x 15.7 mm
 • 유효 화소수 : 약 2,030만 화소
 • 총 화소수 : 약 2,160만 화소
 • 컬러 필터 : RGB 원색 필터

손떨림보정기능

 • 형식 : 렌즈 시프트 (렌즈에 따름)
 • 모드 : OIS 모드1 / 모드2 / 해제

i-Function

 • : i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0)

디스플레이

 • 형식 : 터치방식의 TFT-LCD
 • 크기 : 93.8mm

렌즈마운트

 • 마운트 : 삼성 NX 마운트
 • 사용가능 렌즈 : 삼성 렌즈

렌즈왜곡 보정

 • 모드 : 해제, 설정(렌즈에 따름)

먼지제거

 • 형식 : 초음파 진동 방식
이미지센서
센서형식
센서크기
유효 화소수
총 화소수
컬러 필터
렌즈마운트
마운트
사용가능 렌즈
손떨림보정기능
형식
모드
렌즈왜곡 보정
모드
i-Function
먼지제거
형식
디스플레이
형식
크기