R01 R0101 sec 05320406 AA-SM7PWRN
  • AA-SM7PWRN 1 브라운 윗면AA-SM7PWRNPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AA-SM7PWRN_001_Top_brown?$L1-Gallery$sec_AA-SM7PWRN_001_Top_brown20003000370370#86510114063636
  • AA-SM7PWRN 2 브라운 윗면 왼쪽 15도 위 20도AA-SM7PWRNPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AA-SM7PWRN_002_Top_brown?$L1-Gallery$sec_AA-SM7PWRN_002_Top_brown30002000370370#86510114063653
  • AA-SM7PWRN 3 왼쪽 하단 블랙 윗면 시계 방향으로 핑크, 브라운, 실버AA-SM7PWRNPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AA-SM7PWRN_007_Dynamic_brown?$L1-Gallery$sec_AA-SM7PWRN_007_Dynamic_brown30002000370370#86510127818408
  • AA-SM7PWRN 4 왼쪽부터 블랙 위 30도 시계방향으로 실버, 핑크, 블랙AA-SM7PWRNPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AA-SM7PWRN_008_Dynamic_brown?$L1-Gallery$sec_AA-SM7PWRN_008_Dynamic_brown30002000370370#86510127818786
  • AA-SM7PWRN 5 패키지 박스 내 블랙 앞면AA-SM7PWRNPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AA-SM7PWRN_006_Box_brown?$L1-Gallery$sec_AA-SM7PWRN_006_Box_brown30002000370370#86510127819262
#865101브라운
AA-SM7PWRN 브라운 윗면

다양한 취향을 충족시키는
무선 마우스

크기 : 102 x 66 x 35mm(가로×깊이×높이)
입출력 및 연결성 : USB 2.0 포트
연결방식/최대감도 : 무선/1600 DPI (고정)

제품과 액세서리의 호환성 확인

모델명으로 검색하세요.

모델명 찾기