R01 R0101 sec 06010600 CLT-M506L
  • CLT-M506L 1 블랙 포장박스 앞면 왼쪽30도 위45도CLT-M506LPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_CLT-M506L_001_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$sec_CLT-M506L_001_Right-Angle_pink30002000370370#fb0b0c6076413
  • CLT-M506L 2 블랙 앞면 왼쪽30도 위45도CLT-M506LPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_CLT-M506L_001_Right-Angle_black?$L1-Gallery$sec_CLT-M506L_001_Right-Angle_black30002000370370#fb0b0c6076260
  • CLT-M506L 3 포장박스CLT-M506LPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_CLT-M506L_002_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$sec_CLT-M506L_002_Right-Angle_pink30002000370370#fb0b0c6076281
#fb0b0c레드
CLT-M506L 블랙 포장박스 앞면 왼쪽30도 위45도

컬러 토너 카트리지
CLT-M506L

컬러 : 빨강 토너 카트리지
출력매수: 평균 3,500 기준 페이지
호환프린터: CLP-680DW, CLP-680DW/GOV, CLP-680ND, CLP-680ND/GOV, CLX-6260FW, CLX-6260FW/GOV, CLX-6260ND, CLX-6260ND/GOV

제품과 액세서리의 호환성 확인

모델명으로 검색하세요.

모델명 찾기