R01 R0101 sec 06010600 CLT-Y506L
  • CLT-Y506L 1 블랙 포장박스 앞면 왼쪽30도 위45도CLT-Y506LPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_CLT-Y506L_001_Right-Angle_yellow?$L1-Gallery$sec_CLT-Y506L_001_Right-Angle_yellow30002000370370#ffec146058967
  • CLT-Y506L 2 블랙 앞면 왼쪽30도 위45도CLT-Y506LPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_CLT-Y506L_001_Right-Angle_black?$L1-Gallery$sec_CLT-Y506L_001_Right-Angle_black30002000370370#ffec146058951
  • CLT-Y506L 3 포장박스CLT-Y506LPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_CLT-Y506L_002_Right-Angle_yellow?$L1-Gallery$sec_CLT-Y506L_002_Right-Angle_yellow30002000370370#ffec146058959
#ffec14옐로우
CLT-Y506L 블랙 포장박스 앞면 왼쪽30도 위45도

컬러 토너 카트리지
CLT-Y506L

컬러 : 노랑 토너 카트리지
출력 매수 : 평균 6,000 기준 페이지
호환 프린터 : CLP-680DW, CLP-680DW/GOV, CLP-680ND, CLP-680ND/GOV,
CLX-6260FW, CLX-6260FW/GOV, CLX-6260ND, CLX-6260ND/GOV

제품과 액세서리의 호환성 확인

모델명으로 검색하세요.

모델명 찾기