R01 R0101 sec 07032200 MS23H3115BK
 • MS23H3115BK 1 블랙 앞면MS23H3115BKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MS23H3115BK_001_Front_black?$L1-Gallery$sec_MS23H3115BK_001_Front_black30002000370370#00000033903647
 • MS23H3115BK 2 블랙 앞면 문열림MS23H3115BKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MS23H3115BK_002_Front-Open_black?$L1-Gallery$sec_MS23H3115BK_002_Front-Open_black30002000370370#00000033903652
 • MS23H3115BK 3 블랙 앞면 왼쪽 30도MS23H3115BKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MS23H3115BK_003_R-Perspective_black?$L1-Gallery$sec_MS23H3115BK_003_R-Perspective_black30002000370370#00000033903663
 • MS23H3115BK 4 블랙 앞면 왼쪽 10도 살짝 문열림MS23H3115BKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MS23H3115BK_004_R--Perspective-Open_black?$L1-Gallery$sec_MS23H3115BK_004_R--Perspective-Open_black30002000370370#00000033903671
 • MS23H3115BK 5 블랙 앞면 오른쪽 메뉴버튼 확대MS23H3115BKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MS23H3115BK_005_Detail_black?$L1-Gallery$sec_MS23H3115BK_005_Detail_black30002000370370#00000033903678
 • MS23H3115BK 6 블랙 앞면 오른쪽 30도MS23H3115BKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MS23H3115BK_006_L-Perspective_black?$L1-Gallery$sec_MS23H3115BK_006_L-Perspective_black30002000370370#00000033903688
#000000블랙
MS23H3115BK 블랙 앞면

맛있는 조리를 더욱 편리하게
삼성 세라믹 전자레인지

프리미엄 디자인
세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 기본 사양 : 항균세라믹 코팅 조리실
 • 버튼+다이얼 조작 방식
 • 색상 : 블랙
 • 용량 : 23L
 • 크기(가로x높이x깊이) : 489 X 275 X 374

부가기능

 • 탈취
 • 스팀 청소
 • 절전
 • 잠금
 • 동작 종료시 4회 알람

조리방식

 • 자동조리 : 1. 계란찜 / 2. 라면 / 3. 감자 삶기
 • 수동조리 : 레인지
 • 해동 : 쾌속해동 (200 - 1,500 g)
 • 데우기메뉴 : 1.밥 / 2.찌개 / 3.우유

성능

 • 정격전압 : 220 V / 60 Hz
 • 소비전력 : 1,100W
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
크기(가로x높이x깊이)
조리방식
자동조리
수동조리
해동
데우기 메뉴
부가기능
탈취
스팀
절전
잠금
알람
성능
정격전압
소비전력