R01 R0101 sec 07080001 MC322GAKCBB
 • MC322GAKCBB 1 Fornt BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_001_Fornt_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_001_Fornt_black30002000370370#00000014411835
 • MC322GAKCBB 2 Fornt-Open BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_002_Fornt-Open_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_002_Fornt-Open_black30002000370370#00000014411875
 • MC322GAKCBB 3 Right-15-Angle BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_003_Right-15-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_003_Right-15-Angle_black30002000370370#00000014411902
 • MC322GAKCBB 4 Left-15-Angle BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_004_Left-15-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_004_Left-15-Angle_black30002000370370#00000014411951
 • MC322GAKCBB 5 Right-45-Angle BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_005_Right-45-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_005_Right-45-Angle_black30002000370370#00000014411991
 • MC322GAKCBB 6 Left-45-Angle BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_006_Left-45-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_006_Left-45-Angle_black30002000370370#00000014411999
 • MC322GAKCBB 7 Fornt-Top BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_007_Fornt-Top_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_007_Fornt-Top_black30002000370370#00000014412168
 • MC322GAKCBB 8 Fornt-Top-Open BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_008_Fornt-Top-Open_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_008_Fornt-Top-Open_black20003000370370#00000014412729
 • MC322GAKCBB 9 Control-Pannel BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_009_Control-Pannel_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_009_Control-Pannel_black30002000370370#00000014412743
 • MC322GAKCBB 10 Close-Up BLACKMC322GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC322GAKCBB_010_Close-Up_black?$L1-Gallery$sec_MC322GAKCBB_010_Close-Up_black30002000370370#00000014412768
#000000블랙
MC322GAKCBB Fornt BLACK

삼성 스마트오븐

세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹
언제나 쉽게 닦이는 항균 세라믹

이 제품은 단종되었습니다.

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 항균세라믹 코팅조리실
 • 조작방식: 글라스 터치
 • 색상: 블랙
 • 용량: 32리터
 • 크기 (가로x높이x깊이): 527 x 367 x 488 mm

성능

 • 정격전압: 220 V / 60 Hz
 • 소비전력: 1,250 Watts
 • 출력: 700 Watts

부가기능

 • 탈취
 • 절전
 • 잠금
 • 알람

조리방식

 • 자동조리: 160개
 • 수동조리
 • 쾌속해동
 • 데우기
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
크기(가로x높이x깊이)
부가기능
탈취
절전
잠금
알람
성능
정격전압
소비전력
출력
조리방식
자동조리
수동조리
해동
데우기 메뉴