R01 R0101 sec 07080001 MC324GAKCBB
 • MC324GAKCBB 1 블랙 앞면MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_001_Front_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_001_Front_black30002000370370#00000014332717
 • MC324GAKCBB 2 블랙 앞면 도어 열림MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_002_Front-Open_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_002_Front-Open_black30002000370370#00000014332757
 • MC324GAKCBB 3 블랙 앞면 왼쪽 15도MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_003_Right-15-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_003_Right-15-Angle_black30002000370370#00000014332789
 • MC324GAKCBB 4 블랙 앞면 오른쪽 15도MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_004_Left-15-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_004_Left-15-Angle_black30002000370370#00000014332837
 • MC324GAKCBB 5 블랙 앞면 왼쪽 45도 도어 열림MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_005_Right-45-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_005_Right-45-Angle_black30002000370370#00000014332869
 • MC324GAKCBB 6 블랙 앞면 오른쪽 45도 도어 열림MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_006_Left-15-Open-Angle_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_006_Left-15-Open-Angle_black30002000370370#00000014332901
 • MC324GAKCBB 7 블랙 앞면 위 45도MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_007_Front-Top_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_007_Front-Top_black30002000370370#00000014332949
 • MC324GAKCBB 8 블랙 앞면 위 45도 도어 열림MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_008_Front-Top-Open_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_008_Front-Top-Open_black20003000370370#00000014332974
 • MC324GAKCBB 9 블랙 앞면 버튼 확대MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_009_Control-Pannel_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_009_Control-Pannel_black30002000370370#00000014332998
 • MC324GAKCBB 10 블랙 앞면 내부 확대MC324GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC324GAKCBB_010_Close-Up_black?$L1-Gallery$sec_MC324GAKCBB_010_Close-Up_black30002000370370#00000014333703
#000000블랙
MC324GAKCBB 블랙 앞면

삼성 스마트오븐

세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹
언제나 쉽게 닦이는 항균 세라믹

이 제품은 단종되었습니다.

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 항균세라믹 코팅조리실
 • 조작방식: 글라스 터치
 • 색상: 블랙
 • 용량: 32리터
 • 크기 (가로x높이x깊이): 527 x 391 x 488 mm

성능

 • 정격전압: 220 V / 60 Hz
 • 소비전력: 1,250 Watts
 • 출력: 700 Watts

부가기능

 • 탈취
 • 스팀 조리 기능
 • 절전
 • 잠금
 • 알람

조리방식

 • 자동조리: 180개
 • 수동조리
 • 쾌속해동
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
크기(가로x높이x깊이)
부가기능
탈취
스팀
절전
잠금
알람
성능
정격전압
소비전력
출력
조리방식
자동조리
수동조리
해동