R01 R0101 sec 07080001 MC326GAKCBB
 • MC326GAKCBB 1 블랙 앞면MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_001_Front_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_001_Front_white30002000370370#00000014186146
 • MC326GAKCBB 2 블랙 앞면 도어 열림MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_002_Front-Open_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_002_Front-Open_white30002000370370#00000014186154
 • MC326GAKCBB 3 블랙 앞면 왼쪽 15도MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_003_Right-15-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_003_Right-15-Angle_white30002000370370#00000014186992
 • MC326GAKCBB 4 블랙 앞면 오른쪽 15도MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_004_Left-15-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_004_Left-15-Angle_white30002000370370#00000014187008
 • MC326GAKCBB 5 블랙 앞면 왼쪽 45도 도어 조금 열림MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_005_Right-45-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_005_Right-45-Angle_white30002000370370#00000014187016
 • MC326GAKCBB 6 블랙 앞면 오른쪽 45도 도어 열림MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_006_Left-15-Open-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_006_Left-15-Open-Angle_white30002000370370#00000014187024
 • MC326GAKCBB 7 블랙 앞면 위 45도MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_007_Front-Top_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_007_Front-Top_white30002000370370#00000014187032
 • MC326GAKCBB 8 블랙 앞면 위 45도 도어 열림MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_008_Front-Top-Open_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_008_Front-Top-Open_white20003000370370#00000014187045
 • MC326GAKCBB 9 블랙 앞면 조작 버튼 확대MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_009_Control-Pannel_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_009_Control-Pannel_white30002000370370#00000014187053
 • MC326GAKCBB 10 블랙 앞면 왼쪽 45도 내부 확대MC326GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC326GAKCBB_010_Close-Up_white?$L1-Gallery$sec_MC326GAKCBB_010_Close-Up_white30002000370370#00000014187061
#000000블랙
MC326GAKCBB 블랙 앞면

삼성 스마트오븐

세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹
언제나 쉽게 닦이는 항균 세라믹

이 제품은 단종되었습니다.

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 항균세라믹 코팅조리실
 • 조작방식: 글라스 터치
 • 색상: 블랙
 • 용량: 32리터
 • 크기 (가로x높이x깊이): 527 x 391 x 488 mm

성능

 • 정격전압: 220 V / 60 Hz
 • 소비전력: 1,250 Watts
 • 출력: 700 Watts

부가기능

 • 탈취
 • 스팀 조리 기능
 • 절전
 • 잠금
 • 알람

조리방식

 • 자동조리: 180개
 • 수동조리
 • 쾌속해동
 • 데우기
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
크기(가로x높이x깊이)
부가기능
탈취
스팀
절전
잠금
알람
성능
정격전압
소비전력
출력
조리방식
자동조리
수동조리
해동
데우기 메뉴