R01 R0101 sec 07080001 MC327GAKCBB
 • MC327GAKCBB 1 블랙 앞면MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_001_Front_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_001_Front_white30002000370370#00000015472837
 • MC327GAKCBB 2 블랙 앞면 도어 열림MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_003_Front-Open_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_003_Front-Open_white30002000370370#00000015472877
 • MC327GAKCBB 3 블랙 앞면 왼쪽 15도MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_004_Right-15-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_004_Right-15-Angle_white30002000370370#00000015472893
 • MC327GAKCBB 4 블랙 앞면 오른쪽 15도MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_005_Left-15-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_005_Left-15-Angle_white30002000370370#00000015472901
 • MC327GAKCBB 5 블랙 앞면 왼쪽 45도 도어 조금 열림MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_006_Right-45-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_006_Right-45-Angle_white30002000370370#00000015472910
 • MC327GAKCBB 6 블랙 앞면 오른쪽 45도 도어 열림MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_007_Left-15-Open-Angle_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_007_Left-15-Open-Angle_white30002000370370#00000015473502
 • MC327GAKCBB 7 블랙 앞면 위 45도MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_008_Front-Top_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_008_Front-Top_white30002000370370#00000015473795
 • MC327GAKCBB 8 블랙 앞면 위 45도 도어 열림MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_009_Front-Top-Open_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_009_Front-Top-Open_white20003000370370#00000015473825
 • MC327GAKCBB 9 블랙 앞면 조작 버튼 확대MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_010_Control-Pannel_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_010_Control-Pannel_white30002000370370#00000015473869
 • MC327GAKCBB 10 블랙 앞면 왼쪽 45도 내부 확대MC327GAKCBBPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_MC327GAKCBB_011_Close-Up_white?$L1-Gallery$sec_MC327GAKCBB_011_Close-Up_white30002000370370#00000015473897
#000000블랙
MC327GAKCBB 블랙 앞면

삼성 스마트오븐

Wi-Fi로 야외에서 레시피 전송을!
세라믹 인사이드(Ceramic Inside)
스크래치 걱정 없는 항균 세라믹
세균 번식 걱정이 없는 항균 세라믹

이 제품은 단종되었습니다.

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 기본사양: 항균세라믹 코팅조리실
 • 조작방식: 글라스터치 콘트롤
 • 색상: 블랙
 • 용량: 32 Liter
 • 크기 (가로x높이x깊이): 527 x 391 x 488 mm

부가기능

 • 탈취: 있음
 • 스팀: 있음
 • 절전: 있음
 • 잠금: 있음
 • 알람: 있음

조리방식

 • 자동조리: 180개
 • 수동조리: 있음
 • 해동: 쾌속해동
 • 데우기 메뉴: 있음

성능

 • 정격전압: 220 V / 60 Hz
 • 소비전력: 1,250 Watts
기본사양
항균세라믹 코팅조리실
조작방식
색상
용량
크기(가로x높이x깊이)
조리방식
자동조리
수동조리
해동
데우기 메뉴
부가기능
탈취
스팀
절전
잠금
알람
성능
정격전압
소비전력