• ZRS25LSLH 1 실버 앞면 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_001_Front?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_001_Front?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_001_Front 2000 3000 370 370 #dbdbdb 2737558
  • ZRS25LSLH 2 실버 앞면 문 열림 내용물 없음 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_002_Front-Open?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_002_Front-Open?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_002_Front-Open 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654669
  • ZRS25LSLH 3 실버 앞면 오른쪽 10도 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_003_Left-Angle?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_003_Left-Angle?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_003_Left-Angle 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654670
  • ZRS25LSLH 4 실버 앞면 급속냉동 확대 내용물 있음 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_005_Dynamic?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_005_Dynamic?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_005_Dynamic 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654672
  • ZRS25LSLH 5 실버 앞면 문열림 문 왼쪽 상단 확대 내용물 없음 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_006_Dynamic?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_006_Dynamic?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_006_Dynamic 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654673
  • ZRS25LSLH 6 실버 앞면 아이스메이커 확대 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_007_Dynamic?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_007_Dynamic?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_007_Dynamic 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654674
  • ZRS25LSLH 7 실버 앞면 뚜껑식 선반 확대 내용물 없음 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_008_Dynamic?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_008_Dynamic?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_008_Dynamic 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654675
  • ZRS25LSLH 8 실버 앞면 아이스메이커 확대 아이스 있음 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_009_Dynamic?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_009_Dynamic?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_009_Dynamic 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654676
  • ZRS25LSLH 9  실버 앞면 왼쪽 45도 아래 30도 문 손잡이 확대 ZRS25LSLH P http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_010_Dynamic?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_ZRS25LSLH_010_Dynamic?$L1-Gallery$ sec_ZRS25LSLH_010_Dynamic 2000 3000 370 370 #dbdbdb 4654677
#dbdbdb 실버