R01 R0101 sec 08180100 AC-375CPAWQ
 • AC-375CPAWQ 1 화이트 앞면AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_001_Front_white?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_001_Front_white30002000370370#ffffff4012674
 • AC-375CPAWQ 2 화이트 앞면 왼쪽 30도AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_002_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_002_Gallery990990370370#ffffff4012681
 • AC-375CPAWQ 3 화이트 앞면 왼쪽 30도 위 15도 필터 열림AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_003_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_003_Gallery990990370370#ffffff4012685
 • AC-375CPAWQ 4 화이트 앞면 위 15도AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_004_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_004_Gallery990990370370#ffffff4012689
 • AC-375CPAWQ 5 화이트 앞면 왼쪽 30도 위 15도AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_005_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_005_Gallery990990370370#ffffff4012693
 • AC-375CPAWQ 6 화이트 윗면 뚜껑 열림AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_006_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_006_Gallery990990370370#ffffff4012697
 • AC-375CPAWQ 7 화이트 윗면 왼쪽 90도AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_007_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_007_Gallery990990370370#ffffff4012701
 • AC-375CPAWQ 8 화이트 뒷면AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_008_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_008_Gallery990990370370#ffffff4012705
 • AC-375CPAWQ 9 화이트 앞면 왼쪽 45도 위 30도 상단 확대AC-375CPAWQPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_AC-375CPAWQ_010_Gallery?$L1-Gallery$sec_AC-375CPAWQ_010_Gallery990990370370#ffffff4012713
#ffffff화이트
AC-375CPAWQ 화이트 앞면

프리미엄 필터는 기본
바이러스닥터 기능으로 제균까지!
37㎡형 삼성 공기청정기

청정 성능이 뛰어난 3중 프리미엄 필터
0.3μm 미세먼지 99.97% 이상 제거, True HEPA 필터
바이러스닥터 제균기능으로 소중한 가족을 건강하게
LED 히든 디스플레이 감각적인 디자인

제품 특징

전체보기

소비전력(w)

 • 36

Size (WxHxD)

 • 450 x 478 x 274

청정 기능

적용 면적(CA기준)

 • 37㎡

프리필터

 • 있음

집진필터

 • 있음

탈취필터

 • 있음

전원

 • 220V/60Hz

무게(kg)

 • 9.7
소비전력(w)
전원
Size (WxHxD)
무게(kg)
청정 기능
적용 면적(CA기준)
프리필터
집진필터
탈취필터