R01 R0101 sec 08090100 SFN-F35RX
  • SFN-F35RX 1 화이트 왼쪽30도SFN-F35RXPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_SFN-F35RX_001_white_white?$L1-Gallery$sec_SFN-F35RX_001_white_white30002000370370#ffffff35428422
  • SFN-F35RX 2 화이트 조작부 확대SFN-F35RXPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_SFN-F35RX_002_white_white?$L1-Gallery$sec_SFN-F35RX_002_white_white30002000370370#ffffff35428435
  • SFN-F35RX 3 리모컨 확대SFN-F35RXPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_SFN-F35RX_003_white_white?$L1-Gallery$sec_SFN-F35RX_003_white_white30002000370370#ffffff35428455
#ffffff화이트
SFN-F35RX 화이트 왼쪽30도

선풍기의 새로운 패러다임
편리한 기능의 삼성 선풍기

유아풍/미풍/약풍/강풍의 바람의 세기에 맞는 4단 풍량조절
초 간단 높이 조절
쾌적하고 신선한 바람, 자연풍과 수면풍

제품 특징

전체보기

기본사양

정격전압

  • 단상교류, 220V/60HZ

제품무게

  • 약 6.5kg (총 무게 : 약 7.9kg)

Size (WxHxD)

  • 1200(H) × 425(망) × 390(베이스)

날개크기

  • 약 35cm

에너지등급

  • 3등급

소비전력

  • 55W
기본사양
정격전압
제품무게
Size (WxHxD)
날개크기
에너지등급
소비전력