R01 R0101 sec 08031600 VH60F40DYAR
 • VH60F40DYAR 1 레드 앞면VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_001_Top_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_001_Top_white30002000370370#ffffff20308350
 • VH60F40DYAR 2 레드 앞면 오른쪽 45도VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_002_Left-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_002_Left-Perspective_white30002000370370#ffffff20308371
 • VH60F40DYAR 3 레드 앞면 오른쪽 45도 UV살균램프 조명켜짐VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_003_Left-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_003_Left-Perspective_white30002000370370#ffffff20308540
 • VH60F40DYAR 4 레드 앞면 왼쪽 90도VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_004_Right-Side_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_004_Right-Side_white30002000370370#ffffff20308560
 • VH60F40DYAR 5 레드 앞면 왼쪽 45도VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_005_Right-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_005_Right-Perspective_white30002000370370#ffffff20308577
 • VH60F40DYAR 6 레드 앞면 아래 90도 VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_007_Front_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_007_Front_white30002000370370#ffffff20308617
 • VH60F40DYAR 7 레드 앞면 아래 90도 UV살균램프 조명켜짐VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_008_Front_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_008_Front_white30002000370370#ffffff20308796
 • VH60F40DYAR 8 뒷면 오른쪽 45도VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_009_Back-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_009_Back-Perspective_white30002000370370#ffffff20309276
 • VH60F40DYAR 9 레드 왼쪽 45도VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_010_Right-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_010_Right-Perspective_white30002000370370#ffffff20309871
 • VH60F40DYAR 10 브러시 확대VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_011_Dynamic2_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_011_Dynamic2_white30002000370370#ffffff20310436
 • VH60F40DYAR 11 브러시 확대 조명켜짐VH60F40DYARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VH60F40DYAR_012_Dynamic2_white?$L1-Gallery$sec_VH60F40DYAR_012_Dynamic2_white30002000370370#ffffff20310458
#ffffff화이트
VH60F40DYAR 레드 앞면

더 강력한 흡입력
삼성 침구 청소기

세균 번식 없는 항균모 브러시
모터의 힘으로 강력하게 회전하는 브러시
먼지만 따로 분리하는 사이클론 먼지통

제품 특징

전체보기

외관

 • SET 무게: 2.1 kg

성능

 • 소비전력: 350 Watts

필터

 • 배기필터 : HEPA H11필터
 • 먼지통 필터 : 엠보싱필터

집진방식

 • 집진방식 : Cyclone 먼지통

코드길이

 • 코드길이 : 5m

색상

 • 루지레드

브러쉬

 • 메인 : 드럼브러시

구동방식

 • 구동방식: Drum Brush (회전형)

청소모드

 • 청소모드 : 흡입

코드릴악세사리

 • 코드릴 없음
외관
SET 무게
색상
성능
소비전력
브러쉬
메인
필터
배기필터
헤파필터
먼지통필터
엠보싱필터
구동방식
집진방식
청소모드
코드길이
코드릴악세사리