R01 R0101 sec 08032300 VC-RM72VG
 • VC-RM72VG 1 그린 뒷면 오른쪽 15도 위 60도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_001_Right-Angle-Dynamic_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_001_Right-Angle-Dynamic_black30002000370370#00000012614153
 • VC-RM72VG 2 그린 윗면VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_002_Front_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_002_Front_black30002000370370#00000012614161
 • VC-RM72VG 3 그린 바닥 브러시VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_003_Bottom_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_003_Bottom_black30002000370370#00000012614219
 • VC-RM72VG 4 그린 뒷면 위 15도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_004_Front-30-Angle_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_004_Front-30-Angle_black30002000370370#00000012614227
 • VC-RM72VG 5 그린 앞면 오른쪽 90도 위 30도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_005_Right-30-Angle_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_005_Right-30-Angle_black30002000370370#00000012614252
 • VC-RM72VG 6 그린 앞면 왼쪽 90도 위 30도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_006_Left-30-Angle_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_006_Left-30-Angle_black30002000370370#00000012614261
 • VC-RM72VG 7 그린 뒷면 왼쪽 30도 위 30VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_007_Detail_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_007_Detail_black30002000370370#00000012614269
 • VC-RM72VG 8 그린 뒷면 위 45도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_008_Front-60-Angle_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_008_Front-60-Angle_black30002000370370#00000012614277
 • VC-RM72VG 9 그린 뒷면 오른쪽 15도 위 60도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_009_Right-60-Angle_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_009_Right-60-Angle_black30002000370370#00000012614285
 • VC-RM72VG 10 그린 뒷면 왼쪽 15도 위 60도VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_010_Left-60-Angle_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_010_Left-60-Angle_black30002000370370#00000012614293
 • VC-RM72VG 11 그린 앞면 오른쪽 90도 바퀴 열림VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_011_Left-Angle-Dynamic_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_011_Left-Angle-Dynamic_black30002000370370#00000012614316
 • VC-RM72VG 12 그린 앞면 왼쪽 90도 바퀴 열림VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_012_Right_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_012_Right_black30002000370370#00000012614325
 • VC-RM72VG 13 그린 뒷면 충전VC-RM72VGPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC-RM72VG_013_Recharging_black?$L1-Gallery$sec_VC-RM72VG_013_Recharging_black30002000370370#00000012614456
#000000블랙
VC-RM72VG 그린 뒷면 오른쪽 15도 위 60도

나는 로봇청소기다.
이젠 스마트탱고가 대세!

세계 최저 79mm 슈퍼슬림
Super Smart 스스로 알아서 빠르고 정확한 청소
Super Save 청소시간과 에너지를 알뜰하게 스마트 절약

제품 특징

전체보기

모델

 • 모델명 VC-RM72VG

색상

 • 색상 : Turquoise Green

브러쉬

 • 사이드 2중사이드브러시

배터리

 • 배터리 사용시간 100 분(180분 충전)

외관

 • SET 무게 3.2 kg
 • 사이즈(지름x높이) 350 x 79 mm

성능

 • 소비전력 본체 40 W
 • 청소방식 쓸어담기 + 흡입방식
 • 청소효율 93%
 • 청소속도 0.32 m/sec
 • 배터리전압 14.4V
 • 소음 48dB

먼지통

 • 먼지통용량 0.3L
모델
외관
SET 무게
사이즈(지름x높이)
색상
성능
소비전력
청소방식
청소효율
청소속도
배터리전압
소음
브러쉬
사이드
먼지통
용량
배터리
사용시간