R01 R0101 sec 08031700 VC33F70LHAR
 • VC33F70LHAR 1 레드 앞면 왼쪽 90도 본체VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_003_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_003_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24302870
 • VC33F70LHAR 2 레드 뒷면 본체VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_001_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_001_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24296351
 • VC33F70LHAR 3 레드 앞면 왼쪽 45도 본체VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_002_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_002_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24302862
 • VC33F70LHAR 4 레드 앞면 왼쪽 45도VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_004_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_004_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24302878
 • VC33F70LHAR 5 레드 앞면 왼쪽 90도VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_005_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_005_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24302961
 • VC33F70LHAR 6 레드 앞면 오른쪽 45도VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_006_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_006_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24302989
 • VC33F70LHAR 7 레드 뒷면 왼쪽 45도VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_007_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_007_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24303014
 • VC33F70LHAR 8 레드 뒷면 왼쪽 45도VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_008_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_008_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24303153
 • VC33F70LHAR 9 레드 앞면 본체VC33F70LHARPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F70LHAR_009_Vitality-Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F70LHAR_009_Vitality-Red_red30002000370370#941e2e24303906
#941e2eVitalityRed
VC33F70LHAR 레드 앞면 왼쪽 90도 본체

청소, 즐거운 드라이빙이 되다
삼성 청소기 모션싱크

민첩한 회전성과 뛰어난 안정성
유연한 이동성을 고려한 혁신적인 모션싱크 디자인
'7단계 청정 클린 시스템’으로 미세먼지 배출 99.999% 차단

제품 특징

전체보기

먼지통

집진 타입

 • Bagless(싸이클론 포스 멀티)

먼지용량

 • 2 ℓ

성능

에너지 소비효율

 • 4등급

소비 전력

 • 1300 W

정격 전압

 • AC 220V/60Hz

소음

 • 67 dBA

액세서리

액세서리 1

 • 빌트인 핸들

액세서리 2

 • 먼지센서

기본 사양

포인트 색상

 • 바이탈리티레드

파워 조절

 • Handle Control(RF)

모션 싱크 휠

 • 있음

소프트 휠

 • 있음

브러시

메인 브러시 1

 • 스텔스 브러시

메인 브러시 2

 • 투스텝 브러시

편의기능

코드 자동감기

 • 있음

퍼니처가드

 • 있음
먼지통
집진 타입
먼지용량
기본 사양
포인트 색상
파워 조절
모션 싱크 휠
소프트 휠
성능
에너지 소비효율
소비 전력
정격 전압
소음
브러시
메인 브러시 1
메인 브러시 2
액세서리
액세서리 1
액세서리 2
편의기능
코드 자동감기
퍼니처가드