R01 R0101 sec 08031700 VC33F80LNAF
 • VC33F80LNAF 1 레드와인 앞면 왼쪽 90도 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_001_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_001_Red_red30002000370370#aa020131084565
 • VC33F80LNAF 2 레드와인 앞면 위 15도 왼쪽 30도 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_002_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_002_Red_red30002000370370#aa020131084721
 • VC33F80LNAF 3 레드와인 뒷면 왼쪽 45도VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_003_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_003_Red_red30002000370370#aa020131084822
 • VC33F80LNAF 4 레드와인 앞면 오른쪽 45도VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_004_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_004_Red_red30002000370370#aa020131084831
 • VC33F80LNAF 5 레드와인 뒷면 위 30도 왼쪽 45도VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_005_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_005_Red_red30002000370370#aa020131084840
 • VC33F80LNAF 6 레드와인 앞면 왼쪽 45도VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_006_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_006_Red_red30002000370370#aa020131084914
 • VC33F80LNAF 7 레드와인 윗면 본체VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_007_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_007_Red_red30002000370370#aa020131085061
 • VC33F80LNAF 8 레드와인 윗면 오른쪽 18도 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_008_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_008_Red_red30002000370370#aa020131085192
 • VC33F80LNAF 9 레드와인 윗면 왼쪽 18도 기울임 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_009_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_009_Red_red30002000370370#aa020131085202
 • VC33F80LNAF 10 레드와인 앞면 본체VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_010_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_010_Red_red30002000370370#aa020131085219
 • VC33F80LNAF 11 레드와인 뒷면 본체VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_011_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_011_Red_red30002000370370#aa020131085227
 • VC33F80LNAF 12 레드와인 앞면 왼쪽 45도 본체VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_012_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_012_Red_red30002000370370#aa020131085239
 • VC33F80LNAF 13 레드와인 앞면 15도 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_013_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_013_Red_red30002000370370#aa020131085308
 • VC33F80LNAF 14 레드와인 앞면 위 15도 오른쪽 45도 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_014_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_014_Red_red30002000370370#aa020131085454
 • VC33F80LNAF 15 레드와인 뒷면 30도 본체 VC33F80LNAFPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNAF_015_Red_red?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNAF_015_Red_red30002000370370#aa020131085655
#aa0201레드
VC33F80LNAF 레드와인 앞면 왼쪽 90도 본체

청소, 즐거운 드라이빙이 되다
삼성 청소기 모션싱크

민첩한 회전성과 뛰어난 안정성
유연한 이동성을 고려한 혁신적인 모션싱크 디자인
'7단계 청정 클린 시스템’으로 미세먼지 99.999% 차단

제품 특징

전체보기

기본 사양

Body Variable

 • N/A

On/off

 • 있음

소프트 휠

 • 있음

디지털 인버터 모터

 • 있음

모션 싱크 휠

 • 있음

브러시 너비

 • 300 mm

전원

 • 있음

포인트 색상

 • Refined Wine

핸들 컨트롤

 • RF Handle Control

브러시

매직브러시

 • 없음

메인브러시

 • 2Step(NB810) Brush

메인브러시 (기타)

 • N/A

물걸레브러시

 • 없음

먼지통

Bag

 • N/A

Bagless

 • 있음

먼지용량

 • 2.0 ℓ
기본 사양
Body Variable
On/off
소프트 휠
디지털 인버터 모터
모션 싱크 휠
브러시 너비
전원
포인트 색상
핸들 컨트롤
먼지통
Bag
Bagless
먼지용량
브러시
매직브러시
메인브러시
메인브러시 (기타)
물걸레브러시