R01 R0101 sec 08031700 VC33F80LNBK
 • VC33F80LNBK 1 블랙 앞면 왼쪽 90도 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_001_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_001_Black_black30002000370370#00000031085868
 • VC33F80LNBK 2 블랙 앞면 위 15도 왼쪽 45도 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_002_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_002_Black_black30002000370370#00000031085923
 • VC33F80LNBK 3 블랙 뒷면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_003_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_003_Black_black30002000370370#00000031086576
 • VC33F80LNBK 4 블랙 앞면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_004_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_004_Black_black30002000370370#00000031086919
 • VC33F80LNBK 5 블랙 뒷면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_005_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_005_Black_black30002000370370#00000031086929
 • VC33F80LNBK 6 블랙 앞면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_006_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_006_Black_black30002000370370#00000031086992
 • VC33F80LNBK 7 블랙 윗면 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_007_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_007_Black_black30002000370370#00000031087402
 • VC33F80LNBK 8 블랙 윗면 오른쪽 18도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_008_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_008_Black_black30002000370370#00000031087414
 • VC33F80LNBK 9 블랙 윗면 왼쪽 18도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_009_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_009_Black_black30002000370370#00000031087957
 • VC33F80LNBK 10 블랙 앞면 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_010_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_010_Black_black30002000370370#00000031087966
 • VC33F80LNBK 11 블랙 뒷면 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_011_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_011_Black_black30002000370370#00000031087974
 • VC33F80LNBK 12 블랙 앞면 왼쪽 45도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_012_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_012_Black_black30002000370370#00000031087983
 • VC33F80LNBK 13 블랙 앞면 왼쪽 15도 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_013_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_013_Black_black30002000370370#00000031088319
 • VC33F80LNBK 14 블랙 앞면 위 15도 오른쪽 45도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_014_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_014_Black_black30002000370370#00000031088379
 • VC33F80LNBK 15 블랙 뒷면 오른쪽 45도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_015_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_015_Black_black30002000370370#00000031088388
#000000블랙
VC33F80LNBK 블랙 앞면 왼쪽 90도 본체

청소, 즐거운 드라이빙이 되다
삼성 청소기 모션싱크

민첩한 회전성과 뛰어난 안정성
유연한 이동성을 고려한 혁신적인 모션싱크 디자인
'7단계 청정 클린 시스템’으로 미세먼지 배출 99.999% 차단

제품 특징

전체보기

먼지통

집진 타입

 • Bagless(싸이클론 포스 멀티)

먼지용량

 • 2 ℓ

성능

에너지 소비효율

 • 2등급

소비 전력

 • 800 W

정격 전압

 • AC 220V/60Hz

소음

 • 67 dBA

액세서리

액세서리 1

 • 빌트인 핸들

액세서리 2

 • 먼지센서

기본 사양

포인트 색상

 • 에보니블랙

파워 조절

 • Handle Control(RF)

디지털 인버터 모터

 • 있음

모션 싱크 휠

 • 있음

소프트 휠

 • 있음

브러시

메인 브러시 1

 • 투스텝 브러시

메인 브러시 2

 • 스텔스 브러시

추가 브러시 1

 • 침구싹싹 브러시
먼지통
집진 타입
먼지용량
기본 사양
포인트 색상
파워 조절
디지털 인버터 모터
모션 싱크 휠
소프트 휠
성능
에너지 소비효율
소비 전력
정격 전압
소음
브러시
메인 브러시 1
메인 브러시 2
추가 브러시 1
액세서리
액세서리 1
액세서리 2