R01 R0101 sec 08031700 VC33F80LNBK
 • VC33F80LNBK 1 블랙 앞면 왼쪽 90도 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_001_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_001_Black_black30002000370370#00000031085868
 • VC33F80LNBK 2 블랙 앞면 위 15도 왼쪽 45도 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_002_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_002_Black_black30002000370370#00000031085923
 • VC33F80LNBK 3 블랙 뒷면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_003_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_003_Black_black30002000370370#00000031086576
 • VC33F80LNBK 4 블랙 앞면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_004_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_004_Black_black30002000370370#00000031086919
 • VC33F80LNBK 5 블랙 뒷면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_005_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_005_Black_black30002000370370#00000031086929
 • VC33F80LNBK 6 블랙 앞면 왼쪽 45도VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_006_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_006_Black_black30002000370370#00000031086992
 • VC33F80LNBK 7 블랙 윗면 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_007_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_007_Black_black30002000370370#00000031087402
 • VC33F80LNBK 8 블랙 윗면 오른쪽 18도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_008_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_008_Black_black30002000370370#00000031087414
 • VC33F80LNBK 9 블랙 윗면 왼쪽 18도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_009_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_009_Black_black30002000370370#00000031087957
 • VC33F80LNBK 10 블랙 앞면 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_010_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_010_Black_black30002000370370#00000031087966
 • VC33F80LNBK 11 블랙 뒷면 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_011_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_011_Black_black30002000370370#00000031087974
 • VC33F80LNBK 12 블랙 앞면 왼쪽 45도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_012_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_012_Black_black30002000370370#00000031087983
 • VC33F80LNBK 13 블랙 앞면 왼쪽 15도 본체VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_013_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_013_Black_black30002000370370#00000031088319
 • VC33F80LNBK 14 블랙 앞면 위 15도 오른쪽 45도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_014_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_014_Black_black30002000370370#00000031088379
 • VC33F80LNBK 15 블랙 뒷면 오른쪽 45도 본체 VC33F80LNBKPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_VC33F80LNBK_015_Black_black?$L1-Gallery$sec_VC33F80LNBK_015_Black_black30002000370370#00000031088388
#000000블랙
VC33F80LNBK 블랙 앞면 왼쪽 90도 본체

청소, 즐거운 드라이빙이 되다
삼성 청소기 모션싱크

민첩한 회전성과 뛰어난 안정성
유연한 이동성을 고려한 혁신적인 모션싱크 디자인
'7단계 청정 클린 시스템’으로 미세먼지 99.999% 차단

제품 특징

전체보기

기본 사양

Body Variable

 • N/A

On/off

 • 있음

소프트 휠

 • 있음

디지털 인버터 모터

 • 있음

모션 싱크 휠

 • 있음

브러시 너비

 • 300 mm

전원

 • 있음

포인트 색상

 • Ebony Black

핸들 컨트롤

 • RF Handle Control

브러시

매직브러시

 • 없음

메인브러시

 • 2Step(NB810) Brush

메인브러시 (기타)

 • N/A

물걸레브러시

 • 없음

먼지통

Bag

 • N/A

Bagless

 • 있음

먼지용량

 • 2.0 ℓ
기본 사양
Body Variable
On/off
소프트 휠
디지털 인버터 모터
모션 싱크 휠
브러시 너비
전원
포인트 색상
핸들 컨트롤
먼지통
Bag
Bagless
먼지용량
브러시
매직브러시
메인브러시
메인브러시 (기타)
물걸레브러시