R01 R0101 sec 08081300 WA16F7K8MTA
 • WA16F7K8MTA 1 실버 앞면WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_001_Front_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_001_Front_white30002000370370#dbdbdb18384498
 • WA16F7K8MTA 2 실버 앞면 오른쪽 30도 위 30도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_002_Left-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_002_Left-Perspective_white30002000370370#dbdbdb18384510
 • WA16F7K8MTA 3 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_003_Right-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_003_Right-Perspective_white30002000370370#dbdbdb18384518
 • WA16F7K8MTA 4 실버 앞면 왼쪽 90도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_004_Right-Side_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_004_Right-Side_white30002000370370#dbdbdb18384536
 • WA16F7K8MTA 5 실버 앞면 오른쪽 45도 위 45도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_005_Left-Over_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_005_Left-Over_white30002000370370#dbdbdb18384697
 • WA16F7K8MTA 6 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_006_Right-Over_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_006_Right-Over_white30002000370370#dbdbdb18384747
 • WA16F7K8MTA 7 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도 도어 열림 WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_007_Right-Over-Open1_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_007_Right-Over-Open1_white30002000370370#dbdbdb18384755
 • WA16F7K8MTA 8 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도 도어 열림 세제함 꺼냄WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_008_Right-Over-Open2_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_008_Right-Over-Open2_white30002000370370#dbdbdb18384823
 • WA16F7K8MTA 9 실버 윗면 도어 열림WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_009_Top-Open_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_009_Top-Open_white30002000370370#dbdbdb18384831
 • WA16F7K8MTA 10 실버 앞면 왼쪽 45도 아래 45도WA16F7K8MTALhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_010_Right_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_010_Right_white330330330330#dbdbdb18384949
 • WA16F7K8MTA 11 실버 앞면 오른쪽 45도 위 45도 확대WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_011_Close-Up_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_011_Close-Up_white30002000370370#dbdbdb18384957
 • WA16F7K8MTA 12 실버 앞면 오른쪽 45도 위 45도 확대 도어 열림WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_012_Close-Up-Open_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_012_Close-Up-Open_white30002000370370#dbdbdb18385020
 • WA16F7K8MTA 13 실버 앞면 상단 확대WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_013_Control-Close-Up_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_013_Control-Close-Up_white30002000370370#dbdbdb18385028
#dbdbdb실버
WA16F7K8MTA 실버 앞면

상하좌우 통통통
엉킴 없는 입체세탁
삼성 스테인리스 워블

라운드 엣지 디자인
특허받은 워블 세탁판으로 세탁력은 높이고 옷감 엉킴 없는 스테인리스 워블!
늦은 밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치

제품 특징

전체보기

기본사양

 • 리얼 메탈 실버
 • 전원: 220 V / 60 Hz
 • 세탁용량: 16 kg
 • 에너지 1등급
 • 디지털 인버터 모터
 • 크기 (가로x높이x깊이): 637 x 1055 x 670 mm
 • 소비전력: 420W

주요기능

 • 스테인레스워블세탁판
 • 스테인레스워블러
 • 표준 코스
 • 소량 / 쾌속코스

외관사양

 • 자동차광택코팅
 • 강화유리 투명창
 • 듀얼 클러스터 조작부
 • 2:8 인체공학 핸들
 • 다이아몬드 세탁조(2nd 다이아몬드)
기본사양
색상
전원
세탁용량
에너지등급
모터
크기(가로x높이x깊이)
소비전력
외관사양
자동차광택코팅
강화유리 투명창
듀얼 클러스터 조작부
2:8 인체공학 핸들
다이아몬드 세탁조
주요기능
워블세탁판
워블러
표준
소량/쾌속코스