R01 R0101 sec 08081300 WA16F7K8MTA
 • WA16F7K8MTA 1 실버 앞면WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_001_Front_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_001_Front_white30002000370370#dbdbdb18384498
 • WA16F7K8MTA 2 실버 앞면 오른쪽 30도 위 30도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_002_Left-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_002_Left-Perspective_white30002000370370#dbdbdb18384510
 • WA16F7K8MTA 3 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_003_Right-Perspective_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_003_Right-Perspective_white30002000370370#dbdbdb18384518
 • WA16F7K8MTA 4 실버 앞면 왼쪽 90도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_004_Right-Side_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_004_Right-Side_white30002000370370#dbdbdb18384536
 • WA16F7K8MTA 5 실버 앞면 오른쪽 45도 위 45도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_005_Left-Over_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_005_Left-Over_white30002000370370#dbdbdb18384697
 • WA16F7K8MTA 6 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_006_Right-Over_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_006_Right-Over_white30002000370370#dbdbdb18384747
 • WA16F7K8MTA 7 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도 도어 열림 WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_007_Right-Over-Open1_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_007_Right-Over-Open1_white30002000370370#dbdbdb18384755
 • WA16F7K8MTA 8 실버 앞면 왼쪽 45도 위 45도 도어 열림 세제함 꺼냄WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_008_Right-Over-Open2_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_008_Right-Over-Open2_white30002000370370#dbdbdb18384823
 • WA16F7K8MTA 9 실버 윗면 도어 열림WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_009_Top-Open_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_009_Top-Open_white30002000370370#dbdbdb18384831
 • WA16F7K8MTA 10 실버 앞면 왼쪽 45도 아래 45도WA16F7K8MTALhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_010_Right_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_010_Right_white330330330330#dbdbdb18384949
 • WA16F7K8MTA 11 실버 앞면 오른쪽 45도 위 45도 확대WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_011_Close-Up_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_011_Close-Up_white30002000370370#dbdbdb18384957
 • WA16F7K8MTA 12 실버 앞면 오른쪽 45도 위 45도 확대 도어 열림WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_012_Close-Up-Open_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_012_Close-Up-Open_white30002000370370#dbdbdb18385020
 • WA16F7K8MTA 13 실버 앞면 상단 확대WA16F7K8MTAPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/sec_WA16F7K8MTA_013_Control-Close-Up_white?$L1-Gallery$sec_WA16F7K8MTA_013_Control-Close-Up_white30002000370370#dbdbdb18385028
#dbdbdb실버
WA16F7K8MTA 실버 앞면

상하좌우 통통통
엉킴 없는 입체세탁
삼성 스테인리스 워블

라운드 엣지 디자인
특허받은 워블 세탁판으로 세탁력은 높이고 옷감 엉킴 없는 스테인리스 워블!
늦은 밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치

제품 특징

전체보기

주요기능

워블 세탁판

 • 스테인리스 워블

워블러

 • 스테인리스 워블러

스마트체크

 • 있음

아가옷

 • 있음

표준

 • 있음

소량/쾌속

 • 있음

찌든때

 • 있음

섬세

 • 있음

불림 세탁

 • 있음

무세제통세척

 • 있음

물추가

 • 있음

통세척 알람

 • 있음

파워물살

 • 있음

3중 진동 저감 시스템

 • 있음

액체 전용 세제함

 • 있음

안전도어락 시스템

 • 있음
주요기능
워블 세탁판
워블러
스마트체크
아가옷
표준
소량/쾌속
찌든때
섬세
불림 세탁
무세제통세척
물추가
통세척 알람
파워물살
3중 진동 저감 시스템
액체 전용 세제함
안전도어락 시스템