Základné ukazovatele

Podľa § 21 zákona č. 431/2002 o účtovníctve Z.z. v znení neskorších predpisov, má spoločnosť povinnosť zverejniť úplnú účtovnú závierku na internetovej stránke. Účtovná závierka bola pripravená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou.