Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual
EHS POLITIKA EHS POLICY
 • Cieľom Samsung Display Slovakia s.r.o. Voderady (SDSK) je vyrábať vysoko kvalitné LED panely so zachovaním vysokej kvality, dodržiavaním zásad ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
  The aim of Samsung Display Slovakia s.r.o. Voderady is to produce high quality LED panels while maintaining high quality and compliance and adherence to the principles of health, safety and environmental protection.
 • Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky s osobitným zreteľom na prevenciu zranení a poškodenia zdravia a zdravé životné prostredie s dôrazom na prevenciu znečistenia.
  We accept commitment to ensure safe working conditions, with particular focus on prevention of injury and damage to health as well as healthy environment with emphasis on pollution prevention.
 • Snažíme sa dosiahnuť rovnováhu zamerania sa na zákazníka, kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ekonomickej výkonnosti.
  We are trying to find a balance among customer focus, quality, environment, health and safety at work and economic performance.
 • Zaväzujeme sa dodržiavať platné právne a iné požiadavky v oblasti tvorby a ochrany ŽP ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  We are committed to comply with applicable legal and other requirements in the area of the formation and protection of environment and health and safety at work.
 • Udržiavame a neustále zlepšujeme efektívnosť systému environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  We maintain and continually improve the effectiveness of environmental management system and health and safety management system.
 • V oblasti starostlivosti o životné prostredie je našim cieľom zníženie vstupov a šetrenie prírodných zdrojov, dôkladná ochrana všetkých zložiek životného prostredia a optimalizované odpadové hospodárstvo. Z hľadiska bezpečnosti sa staráme najmä o minimalizáciu pracovných rizík a dopadov na zdravie zamestnancov, o chránenie zdravia a prevenciu voči pracovným úrazom a o dôsledné zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
  In the field of environmental care our goal is to reduce inputs and save natural resources, careful protection of all environmental elements and optimized waste management. In terms of safety, in particular, we take care to minimize occupational risks and impact on health of employees, protecting the health, the prevention of occupational accidents and to ensure consistent fire protection.
 • Riadenie spoločnosti poskytuje potrebné prostriedky na dosahovanie cieľov tým, že podporuje svoje programy riadenia EHS systému, ktoré vychádzajú z noriem ISO 14001 a OHSAS 18001.
  The company management provides the necessary sources and means to achieve goals by supporting the programs of EHS management system based on ISO 14001 and OHSAS 18001.