Preskočiť na obsah

Preskočiť na pomocníka pre zjednodušené ovládanie


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobraziť viac
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung Notebook Série 9

Video
PRAVIDLÁ
SÚŤAŽNÉ MIESTA

Celý Váš svet v 12,9 mm

Pravidlá
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o víťaza nového modelu notebooku Samsung Series 9 (ďalej iba „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže poriadanej v rámci Slovenskej republiky. Tieto pravidlá sú platné iba pre spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
Platná verzia pravidiel je vrátane dátumu zverejnenia dostupná všetkým užívateľom na www.samsung.sk a v tlačenej forme v mieste konania súťaže.

Prevádzkovateľ a organizátor súťaže
Prevádzkovateľom súťaže je Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158046 (ďalej iba „prevádzkovateľ“).

Na základe objednávky prevádzkovateľa túto súťaž organizačne zaisťuje LHMS spol. s r.o., so sídlom Thámova 11-13, č.p. 183, 186 00 Praha 8, IČO 272 37 311, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 106701 (ďalej iba „organizátor“).

Všeobecné ustanovenia súťaže
Súťaž je vyhlásená s cieľom vybrať výhercu notebooku Series 9 od prevádzkovateľa, medzi osobami, ktoré splnia podmienky definované týmito pravidlami.

Výherné poradie súťažiacich bude stanovené podľa vopred definovanej a nižšie popísanej hernej mechaniky.

Účastník súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba jeden raz.

Z nároku na výhru sú vylúčené osoby v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi alebo organizátorovi a ich rodinný príslušníci v rozsahu priamy príbuzní, súrodenci a manžel/manželka podľa § 116 občianskeho zákonníka. Zároveň sú zo súťaže vylúčené osoby spolupracujúce na základe zmluvy o spolupráci s prevádzkovateľom alebo partnerskými spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na predaji alebo na prezentácii tovaru obchodnej značky Samsung na území Slovenskej republiky.

Z nároku na výhru sú taktiež vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách, rovnako ako osoby, ktoré se dopustia akéhokoľvek konania, ktoré bude podvodné alebo nebude fair play.

Termín súťaže
Súťaž je vyhlásená v termíne 6. 11. 2012 - 25. 11. 2012 vrátane.

Miesto konania súťaže
Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky u vybraných obchodných partnerov. Súťažné miesto bude označené X bannerom s vyobrazením Samsung Series 9. V mieste konania súťaže bude prítomný promotér/ka značky Samsung.

Princíp súťaže
Súťažiacim sa stane osoba, ktorá navštívi v termíne konania súťaže promo expozíciu Samsung v mieste konania súťaže v obchode partnera prevádzkovateľa, vyplní všetky povinné údaje obsiahnuté v hernom formulári a zodpovie tipovaciu otázku: Aké rozlíšenie displeja má Samsung Series 9? Herný formulár súťažiaci získa v mieste konania súťaže od promotéra/ky zančky Samsung a zároveň mu/jej odovzdá vyplnený formulár.

Na hernom formulári musí súťažiaci uviesť osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e mailová adresa, telefónne číslo, miesto, dátum a čas podpisu, podpis, súťažiaci musí zároveň súhlasiť s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov za účelom a v rozsahu definovanom týmito pravidlami.

Výsledková listina odpovedí na tipovaciu otázku je tvorená podľa najmenšej odchýlky od správneho výsledku, teda od najbližšieho tipu k najmenej presnému. V prípade, že dôjde k rovnakému tipu viacerých súťažiacich, rozhoduje o umiestnení vo výsledkovej listine čas vyplnenia hracej karty.

Víťazom súťaže sa stáva súťažiaci umiestnený vo výsledkovej listine na výhernej pozícii č. 1366. Pokiaľ nebude výsledková listina z dôvodu počtu súťažiacich obsahovať výhernú pozíciu č. 1366, víťazom súťaže sa stáva súťažiaci umiestnený vo výsledkovej listine na deviatom mieste od konca výsledkovej listiny.

Povinnosti súťažiacich
Súťažiaci sa zaväzuje postupovať podľa týchto pravidiel a pravidiel fair play. V prípade akéhokoľvek opodstatneného podozrenia na ovplyvnenie súťaže si prevádzkovateľ vyhradzuje právo súťažiaceho vylúčiť.

Súťažiaci sa zaväzuje všetky údaje v hernom formulári vyplniť pravdivo a podľa skutočnosti. Súťažiaci je povinný umožniť organizátorovi kontrolu všetkých uvedených skutočností v hernom formulári, a to u všetkých súťažiacich na výherných pozíciach podľa výsledkovej listiny. Kontrola môže prebehnúť ešte pred vyhlásením výsledkov súťaže. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť aspoň jednej z uvedených skutočností, môže organizátor súťaže súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a na príslušnú výhernú pozíciu postúpi osoba na predchádzajúcej pozícii výsledkovej listiny. V takomto prípade sa prípadne upraví aj umiestnenie súťažiacich na ďalších výherných pozíciach.

Výhra v súťaži
Súťažiaci súťaží o jednu hlavnú cenu, notebook Samsung Series 9, ktorú získava vopred definovaná výherná pozícia vo výsledkovej listine definovanej podľa vyššie uvedeného mechanizmu.

Presný popis výhry:
Samsung notebook Series 9

Processor:Intel® Core™ i7 Processor 3517U (1,9 GHz, 4 MB L3 Cache)
LCD Display: 13,3" SuperBright 400nit HD+ LED Display (1.600 x 900), Anti-Reflective
Dimension: 313,8 x 218,5 x 12,9 mm
Weight (kg):1,16
Graphic Processor: Intel® HD Graphics 4000
Graphic Memory:Shared
System Memory: 4 GB DDR3 System Memory at 1.600 MHz (on BD 4GB, 4 Gb x 8)
HDD: 256 GB Solid-state Drive
Main Chipset: Intel HM75
OS: Windows 8 Pro (64-bit)
Modelové číslo: NP900X3C-A02CZ

Konečné výherné poradie bude stanovené na základe správne vyplnených herných formulárov odovzdaných v termíne súťaže. Výherca bude vyhlásený do 10. 12. 2012. Táto informácia bude v rovnaký deň zverejnená na www.samsung.sk .

Výherca bude kontaktovaný organizátorom súťaže prostredníctvom telefónu alebo e-mailovej adresy, ktorú uviedol na hernom formulári. K predaniu výhry dôjde na základe predchádzajúceho dohovoru s výhercom - osobnou alebo korešpondenčnou formou.

Výhra bude predaná za podmienky preukázania totožnosti výhercu. Pokiaľ si výherca do 5 dní od vopred dohodnutého termínu prevzatia výhry túto výhru neprevezme, jeho nárok na výhru zaniká bez akejkoľvek náhrady a bude oslovený náhradný výherca, ktorým sa stane osoba na predchádzajúcom mieste výhernej listiny. Prevádzkovateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhry.

Výherca nemôže nárokovať inú výhru, ako tú, ktorá mu bude vydaná, a nemá nárok výhru u prevádzkovateľa ani organizátora reklamovať.

Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečie škody na výhre prechádza na výhercu okamžikom predania výhry výhercovi.

Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
Vyplnením hracieho formulára súhlasí účastník súťaže so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu tohto hracieho formulára (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., , IČ: 289 87 322 ako prevádzkovateľovi (ďalej len „Spoločnosť“), a s ich spracovaním prostredníctvom povereného sprostredkovateľa pre účely realizácie súťaže a ďalej pre marketingové účely Spoločnosti, tj ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a to na dobu neurčitú, respektíve do odvolania súhlasu. Účastník berie na vedomie , že má práva podľa zákona č. 428/2002 Z. z., tj najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností Spoločnosťou sa môže obrátiť na Spoločnosť. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Súťažiaci predaním vyplneného formulára výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ a organizátor súťaže sú oprávnený užiť v súlade s § 12 občianskeho zákonníka bezplatne jeho/jej meno, priezvisko, mesto a rok narodenia v médiách (vrátane internetu), a ďalej tiež v propagačných a reklamných materiáloch prevádzkovateľa v súvislosti s touto súťažou a im poskytovanými službami s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súťažiaci udeľuje tento súhlas bezplatne a bez časového, množstvového a územného obmedzenia.

Prevádzkovateľ ani organizátor nezodpovedajú za žiadne chyby či nepresnosti informácií spôsobené falšovaním, hackingom alebo akýmkoľvek iným vybavením alebo programom súvisiacim so súťažou alebo použitým v súťaži a nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby, prerušenie, zmazanie, závady, oneskorenie v spracovaní alebo prenose, krádež, zničenie alebo neoprávnené použitie.

Pri nesplnení alebo porušení vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci zo súťaže bez akejkoľvek náhrady či nároku na výhru vylúčený.

 

Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Prevádzkovateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhry za výhru, ktorá je zodpovedajúcou náhradou.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodov vylúčiť súťažiaceho, ktorého chovanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

Vymáhania účasti v súťaži alebo súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.

Zverejnené: 6. 11. 2012