สิ่งแวดล้อม

ที่ Samsung เราเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเราสำหรับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปกป้องโลกของเรา

ด้วยเหตุนี้ เราจึงดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เราคือผู้นำในการนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค และเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

ทุกสิ่งที่เราทำสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในเรื่อง “การปกป้องสิ่งแวดล้อม” ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สถานที่ทำงาน และชุมชน นโยบายการจัดการของเราในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องชี้นำและสนับสนุนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของธุรกิจ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน


กรอบโครงสร้างการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


แผนผังแสดงแผนงานระยะกลางด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ Samsung ประจำปี 2013


“PlanetFirst” คืออะไร?


PlanetFirst PlanetFirst คือความมุ่งมั่น แนวคิด และแนวทางพื้นฐานที่ Samsung เชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งขณะที่ผู้บริโภคพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างความต้องการเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PlanetFirst หมายถึงการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เราทำงาน พัฒนา สร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ล้ำหน้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า Samsung มุ่งมั่นที่จะจัดหาประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านทางผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งยังสอดคล้องกับค่านิยมของเรา และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สีเขียวของเรา

ความเป็นผู้นำ
ธุรกิจของเรา