SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG
SAMSUNG

ขออภัยลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากหน้าเว็บนี้ ยังไม่มีข้อมูลใดๆ

เพื่อความสะดวกท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หน้าหลักของ Samsung.com หรือ ติดต่อเรา

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามุ่งเน้น

ครอบครัวยืนอยู่ข้างหน้ากังหันลม

หน้านี้มีสรุปกิจกรรมอย่างย่อที่ Samsung
ได้ทำในฐานะองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สวัสดิการสังคม

Samsung มอบความช่วยเหลือให้กับผู้คนและชุมชนในหลายวิธีการที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันเราได้มุ่งเน้นที่การลงทุนเพื่ออนาคตของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ ช่วยเหลือเด็กๆในครอบครัวที่มีรายได้น้อยโดยการสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษา และค้นหาและสนับสนุนนักเรียนที่มีความโดดเด่น รวมถึงใ้ห้การสนับสนุนโปรแกรมที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัว เรายังดำเนินการโปรแกรมเหล่านี้ที่แต่ละศูนย์ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทั้งแปดแห่งของเรา

ศิลปะและวัฒนธรรม

Samsung ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลก เป็นเวลาหลายปีที่ Samsung ได้ให้เงินช่วยเหลือแก่พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงศิลปะและนิทรรศการในเกาหลีและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Samsung มีหน้าที่เก็บรวบรวม อนุรักษ์และจัดแสดงกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยจากเกาหลีและต่างชาติ พิพิธภัณฑ์เด็ก Samsung เป็นแห่งแรกของเกาหลีที่มีหน้าที่ช่วยให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานในสำรวจสิ่งน่าสนใจรอบตัวในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ Samsung ยังเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับเด็กๆเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาการทางด้านศิลปะในช่วงแรก

อาสาสมัครบริการ

ในปี 1995 Samsung ได้เปิดตัวองค์กรเพื่อการสนับสนุนสังคมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการชุมชน จากแรกเริ่มที่ขยายกลายเป็นศูนย์ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทั้งแปดแห่งทั่วประเทศเกาหลี ซึ่งจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมพนักงานรับอาสา พนักงานของเราได้ใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการให้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น และพนักงานแต่ละคนยังสละเวลาโดยเฉลี่ยราว 10 ชั่วโมงเพื่ออุทิศตัวสำหรับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

สถาบันการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา

การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวคือจุดมุ่งหมายหลักสำหรับโปรแกรมที่หลากหลายของ Samsung Samsung คือผู้สนับสนุนหลักของ Korea Youth Science Olympiad ซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้สนับสนุนสำหรับ National Students Creativity Olympiad ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความคิดทางประดิษฐกรรมสำหรับนักเรียนในระหว่างชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปี 2001 Samsung ได้ร่วมมือกับ Green Family Movement Association สำหรับโครงการ "โรงเรียนสีเขียว" ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในเด็กและเืพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการปกป้องระบบนิเวศได้