ครอบครัวยืนอยู่ข้างหน้ากังหันลม

หน้านี้มีสรุปกิจกรรมอย่างย่อที่ Samsung
ได้ทำในฐานะองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สวัสดิการสังคม

Samsung มอบความช่วยเหลือให้กับผู้คนและชุมชนในหลายวิธีการที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันเราได้มุ่งเน้นที่การลงทุนเพื่ออนาคตของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ ช่วยเหลือเด็กๆในครอบครัวที่มีรายได้น้อยโดยการสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษา และค้นหาและสนับสนุนนักเรียนที่มีความโดดเด่น รวมถึงใ้ห้การสนับสนุนโปรแกรมที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัว เรายังดำเนินการโปรแกรมเหล่านี้ที่แต่ละศูนย์ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทั้งแปดแห่งของเรา

ศิลปะและวัฒนธรรม

Samsung ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลก เป็นเวลาหลายปีที่ Samsung ได้ให้เงินช่วยเหลือแก่พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงศิลปะและนิทรรศการในเกาหลีและทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ Samsung มีหน้าที่เก็บรวบรวม อนุรักษ์และจัดแสดงกับศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยจากเกาหลีและต่างชาติ พิพิธภัณฑ์เด็ก Samsung เป็นแห่งแรกของเกาหลีที่มีหน้าที่ช่วยให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานในสำรวจสิ่งน่าสนใจรอบตัวในโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ Samsung ยังเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับเด็กๆเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาการทางด้านศิลปะในช่วงแรก

อาสาสมัครบริการ

ในปี 1995 Samsung ได้เปิดตัวองค์กรเพื่อการสนับสนุนสังคมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการชุมชน จากแรกเริ่มที่ขยายกลายเป็นศูนย์ให้การสนับสนุนอาสาสมัครทั้งแปดแห่งทั่วประเทศเกาหลี ซึ่งจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมพนักงานรับอาสา พนักงานของเราได้ใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการให้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น และพนักงานแต่ละคนยังสละเวลาโดยเฉลี่ยราว 10 ชั่วโมงเพื่ออุทิศตัวสำหรับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

สถาบันการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา

การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวคือจุดมุ่งหมายหลักสำหรับโปรแกรมที่หลากหลายของ Samsung Samsung คือผู้สนับสนุนหลักของ Korea Youth Science Olympiad ซึ่งเป็นการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้สนับสนุนสำหรับ National Students Creativity Olympiad ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความคิดทางประดิษฐกรรมสำหรับนักเรียนในระหว่างชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปี 2001 Samsung ได้ร่วมมือกับ Green Family Movement Association สำหรับโครงการ "โรงเรียนสีเขียว" ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในเด็กและเืพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการปกป้องระบบนิเวศได้