การจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก

กำลังมองหาซัพพลายเออร์ที่จะร่วมสานต่ออนาคตกับ Samsung Electronics

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีดิจิตอล Samsung Electronics กำลังพัฒนาสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมองค์กร และการสร้างเสริมสังคมทั่วโลก
เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องสร้างสัมพันธภาพและส่งเสริมซัพพลายเออร์ชั้นนำอย่างเต็มที่

Samsung Electronics กำลังมองหาพันธมิตรระดับโลกที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นนวัตกรรม
สำหรับการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
เราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การเป็นผู้นำระดับโลกอย่างแท้จริง

โปรดคลิกที่นี่ หากคุณต้องการร่วมมือกับ Samsung Electronics
เราจะร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตแห่งประสบการณ์ดิจิตอล

แผนผังแสดงค่านิยมความเปิดเผย ยุติธรรม และการสร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในหลักปรัชญาการจัดซื้อจัดจ้างของ Samsung

ข้อกำหนดว่าด้วยหลักจรรยาบรรณในการจัดซื้อ

ในฐานะฝ่ายจัดซื้อของ Samsung Electronics เราตระหนักและยอมรับในบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ในความพยายามที่สำคัญนี้ เราจะดำเนินการติดต่อประสานงานในทุกๆ เรื่องกับซัพพลายเออร์ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม เพื่อความเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ เราจะทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ต่อการดำเนินธุรกิจของเรา

เจตจำนงของฝ่ายจัดซื้อ

คติพจน์ของฝ่ายจัดซื้อของ Samsung - 'ทำงานด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น'

Samsung Electronics และซัพพลายเออร์จะร่วมมือกันเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
และความเป็นผู้นำระดับโลกตามหลักแนวคิดของการเอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ("Win-Win") และ
การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่าง Samsung Electronics และซัพพลายเออร์ของเรา