ณะกรรมการบริษัทของเราบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบโดยอิงกับบรรษัทภิบาลขั้นสูง

Oh-Hyun Kwon

 • รองประธานกรรมการ Samsung Electronics (2012~ปัจจุบัน)
 • รองประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนธุรกิจดีไวซ์ โซลูชันส์ Samsung Electronics (2011~ปัจจุบัน)
 • ประธานและหัวหน้าส่วนธุรกิจดีไวซ์ โซลูชันส์ Samsung Electronics (2011~2011)
 • ประธานและหัวหน้าส่วนธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ Samsung Electronics (2008~2011)
 • ประธานและหัวหน้าส่วนธุรกิจ System LSI Samsung Electronics (2004~2008)
 • หัวหน้าส่วนธุรกิจเทคโนโลยี LSI Samsung Electronics (2000~2004)
 • หัวหน้าส่วนธุรกิจ ASIC Samsung Electronics (1998~2000)
Oh-Hyun Kwon

Boo-Keun Yoon

 • ประธานและซีอีโอ Samsung Electronics (2013~ปัจจุบัน)
 • ประธานและหัวหน้าส่วนธุรกิจคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (2012~ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าส่วนธุรกิจคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (2011~2012)
 • หัวหน้าส่วนธุรกิจวิช่วล ดิสเพลย์ (2007~2011)
 • หัวหน้าทีม R&D ส่วนธุรกิจวิช่วล ดิสเพลย์ (2003~2007)
Boo-Keun Yoon

Jong-Kyun Shin

 • ประธานและซีอีโอ Samsung Electronics (2013~ปัจจุบัน)
 • ประธานและหัวหน้าส่วนธุรกิจไอทีและระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (2012~ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าส่วนธุรกิจไอทีและระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (2011~2012)
 • หัวหน้าส่วนธุรกิจระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (2009~2011)
 • หัวหน้าทีม R&D ส่วนธุรกิจระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (2006~2009)
Jong-Kyun Shin

Sang-Hoon Lee

 • ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ) ส่วนงานบริหารองค์กร (2012~ปัจจุบัน)
 • หัวหน้าทีมกลยุทธ์ 1 ส่วนงานกลยุทธ์องค์กร Samsung (2010~2012)
 • หัวหน้าทีมสนับสนุนงานบริหารองค์กร (2008~2010)
 • ส่วนงานกลยุทธ์และการวางแผน (2006~2008)
Sang-Hoon Lee

Kwang-Soo Song

 • กรรมการอิสระ (2013~ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาสำนักงานกฎหมาย Kim & Chang (2007~ปัจจุบัน)
 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด (2003~2005)
 • หัวหน้าอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดแตกู (2002~2003)
 • อัยการอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการ กระทรวงยุติธรรม (2001~2002)
Kwang-Soo Song

In-Ho Lee

 • กรรมการอิสระ (2010~ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาบริษัทฯ Shinhan Bank (2009~2011)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Shinhan Financial Group (2005~2009)
 • ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร Shinhan Bank (1999~2003)
 • ผู้อำนวยการและรองประธาน (รองประธานบริหาร) Shinhan Bank (1991~1999)
In-Ho Lee

Byeong-Gi Lee

 • กรรมการอิสระ (2012~ปัจจุบัน)
 • ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Seoul National University (1986~ปัจจุบัน)
 • ประธานสมาคมการสื่อสาร IEEE (2010~2011)
 • กรรมาธิการการสื่อสารของเกาหลี (2008~2010)
 • ประธานสมาคมสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลี (KICS) (2007~2007)
 • ประธานสมาคมการศึกษาวิศวกรรมของเกาหลี (KSEE) (2003~2004)
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการวิจัย Seoul National University (2000~2002)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค AT&T Bell Laboratories (1984~1986)
Byeong-Gi Lee

Han-Joong Kim

 • กรรมการอิสระ (2012~ปัจจุบัน)
 • ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์ CHA, CHA Health Systems (2012~ปัจจุบัน)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ Yonsei University (2012~ปัจจุบัน)
 • ประธานสมาพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยเกาหลี (2010~2012)
 • ทรัสตี สภามหาวิทยาลัยเกาหลี (2008~2012)
 • ประธาน Yonsei University (2008~2012)
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร สมาคมการแพทย์เชิงป้องกันของเกาหลี (2006~2008)
 • ศาตราจารย์ ภาควิชาการแพทย์เชิงป้องกันและสาธารณสุข (1982~2012)

Eun-Mee Kim

 • กรรมการอิสระ (2013~ปัจจุบัน)
 • คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยภาควิชาวิเทศศึกษา Ewha Womans University (2011~ปัจจุบัน)
 • ศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยภาควิชาวิเทศศึกษา Ewha Womans University (1997~ปัจจุบัน)
 • ประธานสมาคมการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (KAIDEC)(2011~2012)
 • คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยภาควิชาวิเทศศึกษา Ewha Womans University (2005~2007)
 • อาจารย์แลกเปลี่ยน Brown University (2003~2004)
 • อาจารย์แลกเปลี่ยน Harvard University (1994~1994)
 • ศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ University of Southern California (1987~1997)
Eun-Mee Kim

บน


รายงานประจำปี
รายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของเราs