ความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในโลก

สิ่งแวดล้อม

Samsung ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื่อประโยชน์ของประชาคมโลก

ซัพพลายเชนและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ที่รับผิดชอบ

Samsung ภาคภูมิใจที่เรามีหลักการที่มุ่งมั่นและแนวทางที่ชัดเจนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประเมินคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทำงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นประจำด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

Samsung แบ่งปันวิสัยทัศน์การบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับพนักงานและผู้บริโภค โดยการนำกระบวนการและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้

การบริหารโรงงานอย่างรับผิดชอบ

Samsung ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกิจกรรมสีเขียว ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน