ความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในนานาประเทศ

สุขภาพและการแพทย์

Samsung มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการในการ
เพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
โดยการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

เนื่องจากผู้คนมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น Samsung จึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างโซลูชันการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ช่วงอายุที่ยาวนานขึ้นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่ปริมาณ

การตอบสนองความต้องการพิเศษ

Samsung กำลังพัฒนาโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษและช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การเข้าถึงชุมชนที่ด้อยโอกาส

Samsung กำลังดำเนินการให้แน่ใจว่าชุมชนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยการให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับภาวะวิกฤต