ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

การศึกษา

การให้การศึกษาเพื่ออนาคตของเรา

การลดความเหลื่อมล้ำ
การเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นช่วยให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้
ที่ดีขึ้นและลด
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอล
 
การสร้างอนาคต
เมื่อนักเรียนได้รับ
การศึกษาและการฝึกอบรมทักษะ
ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาย่อมมีความพร้อม
ต่ออนาคตมากขึ้น
การศึกษาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Samsung มอบโอกาสให้
นักเรียนเข้าถึง
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น