ช่องเชื่อมต่อสาย HDMI สำหรับวิดีโอ HD

เลือกการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ที่ดีที่สุด

คุณภาพภาพ

ก้าวสู่ภาพ 3 มิติ

คุณภาพเสียง

คุณสมบัติ Whiz-Bang