เทคโนโลยีในการซักผ้าปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง Samsung ได้เล็งเห็นถึงวิถีชีวิตของบริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องเผชิญกับฝุ่นละออง และเชื้อโรคต่างๆ จึงได้มีการคิดค้น “เครื่องมือ” ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นครับ

เครื่องซักผ้า “Silver Nano ” ดีอย่างไร?

การทำงานของเครื่องซักผ้า “Silver Nano ” เป็นยังไง?