skip to contents

 
 • เพียงส่งใบรับประกัน(ส่วนของร้านค้า) เมื่อขายสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้เครื่องหมายการค้าซัมซุง ในรุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ให้กับพนักงาน SCM Executive ของซัมซุง ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 7, 14, 21, 28 มิถุนายน และ วันที่ 5, 12,19, 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ตามตารางด้านล่าง และลุ้นรับ รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ ออร์โตเมติก CVT 115 ซีซี มูลค่า 46,000 บาทต่อคัน รวม 160 คัน มูลค่ารวม 7,360,000 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรม 1.Samsung Hero (E1200) 2.Samsung Hero FM (E1205) 3.E2250 4.E1080 5.E1081 6.E1055 7.Samsung Clip (E2230) 8.E3210 9.E1195 10.C3520 11.Samsung Champ 12.Samsung Champ duos 13.Samsung Champ2 14.Samsung Champ deluxe 15.Samsung Champ deluxe Duos 16.Candy2
 • ใบรับประกันจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อร้าน ชื่อจริง นามสกุล ผู้ขายซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รางวัล รุ่นที่ขาย หมายเลขอีมี่เครื่อง วันที่ขาย เบอร์โทร. และที่อยู่ของผู้ขาย พร้อมทั้งติดสติกเกอร์เลขอีมี่เครื่อง
 • ร้านค้าปลีกที่มีส่งใบรับประกันให้ทางซัมซุงทุกร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วมรายการ ยกเว้นห้างสรรพสินค้า Big C, Tesco Lotus, Carrefour, ร้านค้า TG, Jaymart และ IT Channel
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระ ภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ และ ค่าจดทะเบียนด้วยตนเอง
 • ผู้สละสิทธิในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจับรางวัลใหม่
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งตรงกับชื่อที่ระบุบนใบรับประกัน โดยวัน เวลา สถานที่รับรางวัลทางบริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ทราบ
 • หมายเลขอีมี่ที่ได้รับรางวัลแล้ว จะไม่นำมาจับฉลากซ้ำในครั้งถัดไป และผู้โชคดีมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลต่อ 1 สัปดาห์เท่านั้น แต่จะมีสิทธิลุ้นรับโชคใหม่ในสัปดาห์ถัดไปยึดตามใบรับประกันที่ส่งเข้ามาในรอบที่กำหนด
 • การประกาศผลรางวัลของคณะกรรมการการจับรางวัลและบริษัทฯถือเป็นสิ้นสุด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขของกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้มารับรางวัลแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเพื่อขอรับรางวัลแทน ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนได้ และไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นและสีของรถจักรยานยนต์
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิก หรือระงับกิจกรรมดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รวมถึง บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณาของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เช่น Starcom และ Cheil ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมอายุไม่ถึง 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองร่วมลงนามรับรองพร้อมแสดงเอกสารข้างต้น เพื่อแสดงหลักฐานในวันรับของรางวัลในการรับของรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบตามรายการชิงโชค เช่นใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่ออกให้ลูกค้า
 • ประกาศผลรางวัลทางเว็บไซด์ www.samsung.com/th/biz/luckydraw ทุกสัปดาห์ ตามกำหนดการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Customer Contact Center โทร. 0-2689-3232
 • ช่วงเวลาของใบรับประกันที่มีสิทธิลุ้นรับโชคในแต่ละรอบยึดตามวันที่ขายที่ระบุบนใบรับประกันดังนี้
 • สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1คุณ จุฑา แซ่โง้วBANGKOK TELECOM กรุงเทพฯ
  2คุณ ศรียาพร สุทินINSTALL 1 FLOOR กรุงเทพฯ
  3คุณ สุนทรี ศรีนุธรรมSV MOBILE กรุงเทพฯ
  4คุณ ชัชรินทร์ ทิยพรัญชัยAEKKARINฉะเชิงเทรา
  5คุณ ศิริวรรณ เต่าทองWAN MOBILE ขอนแก่น
  6คุณ ศรายุทธ โยคินPIYA ELECTRONIC เลย
  7คุณ เกศินี เวชเจริญยิ่งSAMSUNG BRAND SHOP หนองคาย
  8คุณ กฤติยา ใจเพชรTC TELETECH นนท์บุรี
  9คุณ นิศาบดี กองวิเชียรI-MOBILE (KLONG 6)ปทุมธานี
  10คุณ สันทนา นาคเขียวSAWADDEE ปทุมธานี
  11คุณ พัชรินทร์ มูลหญ้าแพรกIEC BY TON เพชรบุรี
  12คุณ อรรถกร อินทรสกุลWIT TELECOMภูเก็ต
  13คุณ โซเฟีย สะมันDANNORK TELECOM สงขลา
  14คุณ นิราช ใจหาญMR.BOOK อุดรธานี
  15คุณ สวาท ธีระรัตนนุกูลชัยTELEWIZ ENG JUNG HUAD อุดรธานี
  16คุณ ธีระวุฒิ กระวีพันธุ์TELEMAX กระบี่
  17คุณ ตุ๊กตา สัจจาพิทักษ์กุลAMORN SUESARN สงขลา
  18คุณ ปราโมทย์ กล่ำเถื่อนTHONGPRASIT SUESARNตาก
  19คุณ ศรินทร์ทิพย์ คำโคตรสูงMR. SERVICE อุดรธานี
  20คุณ กฤษดา ปานจันทร์TOIE & TUM MOBILE กระบี่
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1คุณ กุลชวี คำสอนทาBIG MART (BAN DUNG UDON THANI)อุดรธานี
  2คุณ นพมณี โสภาพงศ์BUNG MOBILE (ZEER RANGSIT)ปทุมธานี
  3คุณ รัชนี มะโนเปี้ยBEAU SERVICE (SOP PRAP)ลำปาง
  4คุณ ธีระยุทธ ทองปานYUTH MOBILE (SI BUN RUEANG)หนองบัวลำภู
  5คุณ ศิริพร สามารถJ-S MOBILE SERVICE (WANG SAPHUNG)เลย
  6คุณ จุฑามาศ พารักษาBIG CENTRAL (TESCO LOTUS NAKHON PATHOM)นครปฐม
  7คุณ ดวงสมรน่วมปฐมATOM PHONE (TUKCOM PATTAYA)ชลบุรี
  8คุณ อุมาพร คงภักดีAMATA PHONE (TESCO LOTUS AMATA CHONBURI)ชลบุรี
  9คุณ ศิริจันทร์ อัศวเดชสกุลAB TALESHOP (TONGSONG)นครศรีธรรมราช
  10คุณ เตวิช ประสิทธิ์นุ้ยANN MOBILE (BIG C HUAMARK)กรุงเทพฯ
  11คุณ ยุทธพงษ์ ตาลหยงB&D MOBILE (TESCO LOTUS BIG JIANG)หนองคาย
  12คุณ นฤมล แก่นจิต1 2 FOUR (CARREFOUR NONGJOK)กรุงเทพฯ
  13คุณ ลำพูน พรมผันYOK MOBILE (CENTRAL RAMA 2)กรุงเทพฯ
  14คุณ วีรพันธ์ พิชญังกูรTOKYO MOBILE TELECOM 2 (TUNG LUNG)สงขลา
  15คุณ สิริกร สุชาติกุลTOM MOBILE (BIG C SAMUTPRAKARN)สมุทรปราการ
  16คุณ ขนิษฐา กันทะวงศ์TON AOR MOBILE (TESCO LOTUS EXPRESS MAESOT)ตาก
  17คุณ วารี ท้วมเจริญAOD MOBILE (BIG C CHACHOENGSAO)ฉะเชิงเทรา
  18คุณ วิติด คงอินทร์ANDAMON MOBILE (PA PHAYOM)พัทลุง
  19คุณ เมตตา ขันธเนตร์T O MOBILE 4 SHOP (BIG JIENG LOTUS NONG KHAI)หนองคาย
  20คุณ ปัญญา กังแฮFRIEND MEDIAตรัง
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1คุณ พีระเมศร์ โพธิ์ปิดทองTWENTY (TESCO LOTUS BANPONG)ราชบุรี
  2คุณ ฉัตรชัย กาญจนสมบัติTOP PHONE (TOP PLAZA BANGYAI)นนทบุรี
  3คุณ อาภาพร ขุมทรัพย์SAMSUNG BRAND SHOP (TOPTEL THE MALL BANGKAE)กรุงเทพฯ
  4คุณ ภัทริกา ณ สงขลาMOBILE SHOP (MUEANG PATTANI)ปัตตานี
  5คุณ จารุวรรณ แซ่เจียGAIN & GAIN (SU-NGAI KOLOK NARATHIWAT)นราธิวาส
  6คุณ ธนวัฒน์ ประสงค์ดีSAMSUNG SHOP (TESCO LOTUS SRINAKARIN)สมุทรปราการ
  7คุณ พิกุล นามสำโรงPIKOOL PHONE (SI WILAI NONG KHAI)บึงกาญจน์
  8คุณ วัชรทัศน์ ธีรสุวรรณจักรCHAIWAT MOBILE (TESCO LOTUS NAKHON CHAISI)นครปฐม
  9คุณ ดนัย โพธิ์ศรีBOOM PHONE (TESCO LOTUS SAKON NAKHON)สกลนคร
  10คุณ นิกร คนเทียงPERMSUB (SIKAO)ตรัง
  11คุณ พิพัส อรุณธนะวัฒน์PIPLUS (LANG SUAN)ชุมพร
  12คุณ อัมภิกา พิมพาM TELECOM (KALASIN PLAZA)กาฬสินธุ์
  13คุณ ทิชากร มาตราชE-PHONE SHOP (MUEANG UDON THANI)อุดรธานี
  14คุณ พรหทัย บูรพวัฒน์SAMSUNG BRAND SHOP (CENTRAL PATTAYA BEACH)ชลบุรี
  15คุณ จิราภรณ์ เจริญยิ่งTJ MOBILE (CHIANG KHAN)เลย
  16คุณ จิราภรณ์ ทิพย์บุระAK SERVICE PHONE (TUKCOM KHONKAEN)ขอนแก่น
  17คุณ จินตนา ส่องสีMAEWANG COMMUNICATION & SUPPLY (LOTUS NAN)น่าน
  18คุณ สุวรรณา สมาดNA PHONE (JAYMART) (CENTRAL RAMA 2)กรุงเทพฯ
  19คุณ ธงชัย ทองเชื่อม11 OA SYSTEM (MUEANG PHANG-NGA)พังงา
  20คุณ วัชรินทร์ สหพัฒนประเสริฐNASA (MBK)กรุงเทพฯ
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1คุณ ณัฐพล เลิศฤทธิพานิชZEAZON (FORTUNE)กรุงเทพฯ
  2คุณ ปณิดา บุตรหลอด1 2 FOUR (CARREFOUR NONGJOK)กรุงเทพฯ
  3คุณ สุภาพร อุ่นใจ18 PHONE (PHUNPHIN)สุราษฏร์ธานี
  4คุณ เกรียงไกร เสาศิริZEED MOBILE (ZEER RANGSIT)ปทุมธานี
  5คุณ วิชยา จันทร์เทพธิมากุลAB MOBILE (THE MALL NGAMWONGWAN)นนทบุรี
  6คุณ ทวีศักดิ์ ขจายแสงJ WIRELESS (TESCO LOTUS KAMPHAENG SAEN)นครปฐม
  7คุณ อาคม จิตราEASY FONE SHOP (ROBINSON TRANG)ตรัง
  8คุณ พงศกร อุ่นสากลPO MOBILE (MUEANG SAKON NAKHON)สกลนคร
  9คุณ นิธิศ แก่นศักดิ์ศิริTELEWIZ (TESCO LOTUS SAMPRAN)นครปฐม
  10คุณ วรภพ วจีสุนทรTUKKATA PHONE (CHATUCHAK CHANTHABURI)จันทบุรี
  11คุณ ณัฐดนัย ศรีหทัยกุลTONGMOBILE-COM (BAN PHUE)อุดรธานี
  12คุณ สุมาลย์ ลิขิตภูมิสถิตย์PHONY SHOP (BIG C KHONKAEN)ขอนแก่น
  13คุณ ฐิติพร ไทยนิมิตรRACHA TELECOM (ROBINSON SRIRACHA)ชลบุรี
  14คุณ ชลธิชา ว่องไวMAEWANG SURSARN SUPPLY (PASAK)ลำพูน
  15คุณ ธเนศ ลีลาพงศ์ASIA PHONE (LAMPANG)ลำปาง
  16คุณ ดวงสมร เรืองฤทธิ์D SHOP (BIG C PHANG-NGA)พังงา
  17คุณ รมิดา อินคงQUICK PHONE SHOP 1 1 FLOOR (FAIRY PLAZA)ขอนแก่น
  18คุณ ชนบท สุจริตSUDJARIT PHONE (TESCO LOTUS PINKLAO)กรุงเทพฯ
  19คุณ ชมพู ตั้งไพบูลย์วณิชCHOOCHAI TELECOM (KRANUAN)ขอนแก่น
  20คุณ อภิญญา ปินแตปAC PHONE (CENTRAL RAMA 2)กรุงเทพฯ
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1คุณ อมลวรรณ อนุโภค007 MOBILE (CENTRAL AYUTTHAYA PARK)อยุธยา
  2คุณ จุฑาทิพย์ มุสิกะศิริSIRIPHAN (RATTAPHUM)สงขลา
  3คุณ ฐานุตรา โพธิ์สุART MOBILE PHONE (TUKCOM SRIRACHA)ชลบุรี
  4คุณ ชวาลา มาคงARENAJAK PHONE (CHA-UAT)นครศรีธรรมราช
  5คุณ อาทิตยา ภัยขยาด009 PHONE (CENTRAL AYUTTHAYA PARK)อยุธยา
  6คุณ รัชนู วงษ์วิจิตร1-2 FOUR (CENTRAL BANGNA 1)กรุงเทพ ฯ
  7คุณ จันทร์เพ็ญ ศรีระษา97 MOBILE (PANTIP NGAMWONGWAN)นนทบุรี
  8คุณ ธีระยุทธ ซาเฟื้อยA.P MOBILE (BIG C RATCHADAMRI)กรุงเทพ ฯ
  9คุณ อรยา วสันตดิลกADVANCE PHONE (WANG NAM YEN)สระแก้ว
  10คุณ ไพเราะ ลพบุรีAE & NUN (CHATUCHAK CHANTHABURI)จันทบุรี
  11คุณ ธนโชติ อรรถศุภผลTHANAPOOM (LAMPANG)ลำปาง
  12คุณ ปรุฬห์วัชร์ สีหะวงษ์THAVORN PHONE (BIG C CHACHEONGSAO)ฉะเชิงเทรา
  13คุณ จิราวรรณ จงมุมALL CENTER (MUEANG KHON KAEN)ขอนแก่น
  14คุณ ธนา คงสวัสดิ์1,000,000 DIAO (TOP IT PHITSANULOK)พิษณุโลก
  15คุณ เมราณี ตั้งวิษณุสรรค์A&A MOBILE (BIG C MAHACHAI)สมุทรสาคร
  16คุณ น้ำอ้อย พรมมาศN-PHONE (BIG C NORTH PATTAYA)ชลบุรี
  17คุณ ธนพร เหลืองอ่อนNUY MOBILE (ROBINSON RATCHABURI)ราชบุรี
  18คุณ ณัฐพงศ์ ไทยตรงOHM MOBILE (MBK)กรุงเทพ ฯ
  19คุณ เนรมิต วงศ์ทรงยศPOLICE MOBILE SHOP (ZEER RANGSIT 1)ปทุมธานี
  20คุณ สมรักษ์ ทองรอดJL MOBILE PHONE 2 (HARBOUR MALL LAMCHABANG)ชลบุรี
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1อุสมาน กาเจSAIMOR MOBILE (MOUNG PATTANI)PATTANI
  2สุดสวาท มาตย์สมบัติ110 TELECOM (CENTURY PLAZA)BANGKOK
  3จันทรา วุฒิธรรมณัตต์215 TELEPHONE (MUEANG RANONG)RANONG
  4สุรีรัตน์ ส่งเสริมสกุลดีD&D INFO SERVICE (FORTUNE)BANGKOK
  5ศรัทธา วิริยะทรัพย์GOLF MOBILE 1 (TESCO LOTUS BANPONG)RATCHABURI
  6ศิริพร ธีระวงษ์ไพโรจน์B.P.HOUSE (BIG C LADPRAO)BANGKOK
  7กฤษชรดา เนตรซิวNUANG TELEPHONE (SERMTHAI PLAZA)MAHASARAKHAM
  8บุญธรรม พินิจดวงICON PHONE (HAT YAI)SONGKHLA
  9นคร เหล่าทวีทรัพย์CENTER PHONE (ROBINSON SRIRACHA)CHON BURI
  10สันติ ชูทองBOOM PHONE 1 (KALASIN PLAZA)KALASIN
  11เดชา ราษีพันธ์CAPTION TELECOM (FAIRY PLAZA)KHON KAEN
  12พรรณทิพา ศิริเต็มกุลA-J MOBILE (MUEANG LOEI )LOEI
  13นิตยา หนูเล็กHELLO MOBILE (PONG NAM RON)CHANTHABURI
  14เชาวฤทธิ์ สอดศรีBANKAENG MOBILE (TRON)UTTARADIT
  15อรนุช มงกุฏแก้ว888 PHONE (NAKONPATHOM )NAKHON PATHOM
  16ภัทราภร เทพวงศ์1-2-CALL (BIG C AYUTTHAYA)AYUTTHAYA
  17อรทัย ทองสุขาB MOBILE 2 (MUEANG LAMPANG)LAMPANG
  18ธนัญญา ทองดอนเถื่อนINTER PHONE (BIG C PHITSANULOK)PHITSANULOK
  19นลัท ทวิสุวรรณA MOBILE 1 (KANTANG)TRANG
  20นริสรา วัฒนรุ่งโรจน์SUNTOE (ZEER RANGSIT)PATHUM THANI
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1วิชัย เยี่ยมนพYOD MOBILE (MUANG)อุดรธานี
  2แสงจันทร์ ปิ่นสกลYES PHONE (MUEANG KAMPHAENG PHET)กำแพงเพชร
  3ธนรัชน์ ชูพันธ์TO MOBILE (BIG C NAKHONSITHAMMARAT C4)นครศรีธรรมราช
  4กรีฑา ทิพย์แสงTIW PHONE (LANG SUAN)ชุมพร
  5ธัญญ์ธิยา คุ้มสะอาดอนันต์MAEBOONTHUM (NARA HYPERMART)น่าน
  6วนิดา ตันฑสุกิจวาณิชADVANCE MOBILE (MUEANG RANONG)ระนอง
  7อชิดา วรุณสินADVANCE MOBILE (TESCO LOTUS SRINAKARIN)สมุทรปราการ
  8พีรภัทร บุตรชาดาALONGKORN MUETUE (THUNG FON)อุดรธานี
  9จิตติมา ชื่นเกษรAM PHONE (CENTRAL RATTANATIBETH)นนทบุรี
  10วิรัตน์ กล่อมดีTOP 2 (THE MALL BANGKAE 1)กรุงเทพฯ
  11วนิสา คงอินทร์ANDAMAN KEAW (VOLK KRABI)กระบี่
  12ไพฑูรย์ ท้วมดี45 PHONE (PHICHAI)อุตรดิตถิ์
  13มุฑิตา ขุนนาGLAMOUR TELESHOP (BIG C LAMPHUN)ลำพูน
  14ธานินทร์ เอื้อหยิ่งศักดิ์HI PHONE (PHAYAO)พะเยา
  15จุฑาพร สุระกำแหงZEZA PHONE (DIANA HATYAI)สงขลา
  16ปริญญา ปานแก้วรัศมีNOO EVE MOBILE (BIG C LOPBURI)ลพบุรี
  17สุรเดช ทอหุนKHLINIK MUETHUE (SAWANKHALOK)สุโขทัย
  18นฤมล เจริญกุลHAPPY PHONE (KUCHINARAI)กาฬสินธุ์
  19โสภิตา ทองสินHAM COMMUNICATION 1 (MUEANG RANONG)ระนอง
  20รุจิรา ประมาณแน่GOLF MOBILE (CHATUCHAK CHANTHABURI)จันทบุรี
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์
  สามารถติดต่อกลับได้ที่ 02-861-9712 หรือ รอการติดต่อกลับจากทางบริษัท
   
  ลำดับชื่อผู้โชคดีชื่อร้านจังหวัด
  1จริยา อาณุภาคA&A MOBILE (N MARK PLAZA)กรุงเทพฯ
  2จิรพร เติมพันธ์POR JAI PHONE SHOP (TUKCOM SRIRACHA)ชลบุรี
  3เมธี หนูโยมB.T. MOBILE (KONG RA)พัทลุง
  4วันดี บรรพพงศ์MACRO PHONEกรุงเทพฯ
  5อนัญญา สร้อยแสงBANMUETUE (MUANG YALA)ยะลา
  6อภิวัฒน์ เดือนหงายแจ่มA.P (CENTRAL RAMA 2)กรุงเทพฯ
  7 วิริยะ ชูมณี111 MOBILE (CHANDI)นครศรีธรรมราช
  8พนารัตน์ ภู่สุวรรณ์P.N MOBILE (SAVE ONE NAKHONRATCHASIMA)นครราชศรีมา
  9จันทร์ทิพย์ แก่นราษฎร์50000 MOBILE (CHANDI)นครศรีธรรมราช
  10พรเพ็ญ ปิ่นทองFUTURE MOBILE (MUEANG CHAIYAPHUM)ชัยภูมิ
  11ธัญชนก เนตรสว่าง7 TELECOM 1 (TAWEEKIT COMPLEX SARABURI)สระบุรี
  12กานตรัตน์ เอี่ยมสำอาง1-2 PHONE SHOP (ROBINSON OCEAN NAKHONSITHAMMARAT)นครศรีธรรมราช
  13เพ็ญสิพาข์ อัศวธำรงกิติ88 PHONETECH (MUEANG UDON THANI)อุดรธานี
  14อ้อย เย็นสถิตย์PAMON PHONE (TUKCOM KHONKEAN)ขอนแก่น
  15รุ่งโรจน์ เกียรติวงศ์ทองNOK GREEN CORNER (BIG C PHITSANULOK)พิษณุโลก
  16สุกัญญา ขำขุด111 PHONE (MUEANG CHAI NAT)ชัยนาท
  17พัทธยากร พุ่มรสJAROEN SUB MOBILE (TOP IT PHITSANULOK)พิษณุโลก
  18พัชรี วีรีรัตน์J.O. MOBILE 1 (MODERN ZONE)อุบลราชธานี
  19วิทยา สืบสายAO TELEPHONE (CHALEAMTHAI)ชลบุรี
  20มงคล ตุลยนิติกุลPIYO TELECOM(MBK)กรุงเทพฯ
  *หมายเหตุ : หากทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธ์

  คุณกำลังถูกนำไปยังไซท์ SAMSUNG.com สหรัฐอเมริกา

  close