Samsung School Solution

ยกระดับการศึกษาให้ก้าวล้ำ
ด้วยการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ

SAMSUNG SCHOOL SOLUTION

ยกระดับการศึกษาให้ก้าวล้ำ
ด้วยการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ

สร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนที่ดีกว่าเดิมระหว่างครู และ
นักเรียน โดยเน้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ และการตอบสนองที่มากขึ้น โดย
ครูผู้สอน และนักเรียน จะมีซัมซุงแท็บเล็ตคนละหนึ่งเครื่อง ครูสามารถ
นำข้อมูลการสอนที่เตรียมไว้ในซัมซุงแท็บเล็ตของตัวเอง แชร์ขึ้นบน
หน้าจอซัมซุงแท็บเล็ตของนักเรียนทุกคนได้โดยตรง ซึ่งเนื้อหาการสอน
นั้น ครูก็สามารถนำเสนอได้เองตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา
จากตำราเรียน หรือเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตที่ครูค้นคว้ามา ช่วยให้การ
เรียนการสอนมีความยืดหยุ่น สร้างการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ แตกต่าง
จากแบบเดิมที่ต้องจดจ่ออยู่กับเนื้อหาในตำราเท่านั้น

ในส่วนของการถาม-ตอบปัญหา หรือทำโพลสำรวจในระหว่างเรียน
ก็จะมีรูปแบบที่ล้ำสมัยมากขึ้น ครูสามารถแชร์ข้อสอบต่างๆ และคำถาม
ไปยังแท็บเล็ตของนักเรียนได้ทันที นักเรียนก็จะทำการตอบคำถาม และ
ส่งกลับมาที่เครื่องของครู นอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังสะดวกต่อ
การประเมินผลการทดสอบของครูได้อีกด้วย เช่น ครูสามารถคำนวณ
เปอร์เซ็นต์คำตอบที่ถูกต้องจากนักเรียนในห้องได้ทันที นำไปสู่การปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก และมี
ส่วนร่วมมากขึ้น

CONTACT SAMSUNG BUSINESS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
HOTLINE
ฝ่ายขาย
DIRECT LINE
02-118-1049
02-118-1025
HOTLINE
ฝ่ายบริการหลังการขาย
DIRECT LINE
02-689-3277

เทคโนโลยีนี้จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนในห้อง โดยครู
สามารถแชร์หน้าจอจากแท็บเล็ตของนักเรียนไปยังหน้าจอแท็บเล็ต
ของนักเรียนคนอื่นๆ ได้ผ่านแท็บเล็ตของครูเองไม่ว่าจะเป็นการพรีเซ้นต์
ผลงานของนักเรียน การแชร์คำตอบของนักเรียนที่น่าสนใจ ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นการนำเสนอตัวอย่าง หรือใช้ในการสาธิตวิธีการคิดให้กับนักเรียน
คนอื่นๆ สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันระหว่างนักเรียนได้เป็นอย่างดี


โซลูชั่นนี้จะช่วยให้ครูสามารถตรวจสอบ และควบคุมซัมซุงแท็บเล็ต
ของนักเรียนในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้นผ่านเครื่องของคุณครูเอง ไม่ว่าจะเป็น
การล็อคหน้าจอแท็บเล็ตของนักเรียน หรือล็อคแอพพลิเคชั่น ที่ไม่เกี่ยว
ข้องกับการเรียน เพื่อให้นักเรียนสนใจเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่ ช่วยให้ครู
ได้ดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด และทั่วถึง