ขนาดของ NS035CCREA

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

มุมมองหัวข้อย่อย

มุมมองตาราง

ประสิทธิภาพ

 • - ความจุ > ความเย็น : [-]
  - ความจุ > ความเย็น : [12000]
 • - ความจุ > ความร้อน : [-]
  - ความจุ > ความร้อน : [-]
 • 320 / 280 / 260
 • 41 / 38 / 35

ข้อมูลทางเทคนิค

 • R22

ข้อมูลทางไฟฟ้า

 • 1200W
 • 1 / 220V / 50
 • 5.48A

ข้อกำหนดทางกายภาพ

 • 902 x 660 x 235mm
 • 30

ประสิทธิภาพ

spec view ประสิทธิภาพ data
Capacity (Cooling)   - Capacity > Cooling: [-]
- Capacity > Cooling: [12000]
Capacity (Heating)   - Capacity > Heating: [-]
- Capacity > Heating: [-]
Fan Air Flow Rate 320 / 280 / 260
ระดับเสียงรบกวน High (H) 41 / 38 / 35

ข้อมูลทางไฟฟ้า

spec view ข้อมูลทางไฟฟ้า data
Power Input   1200W
แหล่งจ่ายไฟ Φ/V/Hz 1 / 220V / 50
Running Current   5.48A

ข้อกำหนดทางกายภาพ

spec view ข้อกำหนดทางกายภาพ data
ขนาด Net Dimension (WxHxD) 902 x 660 x 235mm
น้ำหนัก Net Weight 30

ข้อมูลทางเทคนิค

spec view ข้อมูลทางเทคนิค data
ประเภทน้ำยาทำความเย็น R22  
ประสิทธิภาพ
ข้อมูลทางไฟฟ้า
ข้อกำหนดทางกายภาพ
ข้อมูลทางเทคนิค
ประสิทธิภาพ
ข้อมูลทางไฟฟ้า
ข้อกำหนดทางกายภาพ
ข้อมูลทางเทคนิค

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนปแลง โดยมิแจ้งล่วงหน้า