คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดูผลลัพท์ในการออกกาลังกายทุกๆครั้ง

ด้วย Samsung Galaxy S4 คุณจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการออกกาลังกาย
ปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละวัน และระดับของน้าหนัก รวมถึงคาแนะนาในการออกกาลังกาย
ที่เหมาะสม และสามารถเฝ้าดูความก้าวหน้าของคุณได้ จากรายงาน S health นอกจากนี้ด้วย
เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิ Samsung Galaxy S4 จะคอยตรวจสอบสภาพพื้นที่
โดยรอบ ว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่

Samsung Galaxy S4 สมาร์ทโฟนที่จะคอยดูแลห่วงใยคุณ ให้คุณมีสุขภาพดีตลอดไป

Copyright © 1995-2013 SAMSUNG All rights reserved.