Samsung Galaxy S® 5 (Verizon), Shimmery White

SM-G900V

Warranty