Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

TUÂN THỦ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

TUÂN THỦ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

Các sản phẩm của ngành điện tử Samsung đều tuân thủ theo Chứng nhận Thân Thiện Môi Trường RoHS(30/2011/TT/-BCT)

Chúng tôi quản lý các Hóa Chất trong sản xuất sản phẩm

Ngành điện tử của công ty Samsung quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng hóa chất chuyên dung trong từng hệ thống nhà cung cấp, để đảm bảo việc tuân thủ RoHS và ĐẠT các qui định trong việc quản lý hóa chất một cách tự nguyện, trên cơ sở phòng ngừa các khả năng có thể gây ảnh hưởng đến môi trường.

Chúng tôi liệt kê và quản lý các hóa chất dưới sự hợp pháp và quản lý tự nguyện theo tiêu chuẩn kiểm soát các hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường (0QA-2049). Dựa trên tiêu chuẩn này, chúng tôi tiến hành kiểm soát thường xuyên và kiểm tra việc tuân thủ tuyệt đối trong sử dụng các hóa chất được nghiêm cấm ở tất cả các linh kiện và các sản phẩm đầu ra.

Các đối tác phải được chứng nhận tuân thủ Eco-Partner (chứng nhận quản lý các nguyên tố hóa chất độc hại) cho môi trường mới đạt điều kiện tiến hành kinh doanh với Samsung. Chúng tôi cũng hỗ trợ liên tục cho các nhà cung cấp các chương trinh huấn luyện trong quản lý hóa chất và cập nhật các qui định liên quan để đảm bảo các đối tác cũng tuân thủ các qui định một cách nghiêm ngặt.

Quản lý Các loại hóa chất của sản phẩm của nhà cung cấp.

Để quản lý việc sử dụng hóa chất một cách hiệu quả, chúng tôi thiết lập chứng chỉ Eco-Partner, và cấp chứng nhận cho các nhà cung cấp. Một công ty đạt chứng chỉ Eco-partner, nhà cung cấp phải đáp ứng được 2 tiêu chí chính; (i) tuân thủ tiêu chuẩn kiểm soát các nguyên tố độc hại gây hại cho môi trường của công ty điện tử Samsung; (ii) Thể hiện một cách đầy đủ hệ thống quản lý ôi trường.

Eco-Partner có thể cập nhật chứng chỉ của mình bằng việc kiểm tra tại chỗ hoặc tự đánh giá dựa trên rủi ro tiềm năng của những nguyên liệu/linh kiện có thể gây ra. Chúng tôi cũng hỗ trợ tích cực cho các nhà cung cấp các chương trình huấn luyện quản lý các hóa chất và cập nhật những điều khỏan, giúp các nhà cung cấp tuân thủ các qui định có liên quan.

Chúng tôi thiết lập hệ thống tích hợp quản lý hóa chất (e-CIMS) vào năm 2009 cho hiệu quả hoạt động của các chương trình chứng nhận cho các Eco-Partner. Chúng tôi có khả năng đánh giá các thành phần vật chất và hóa chất trong việc sử dụng các dữ liệu nguyên liệu và thông tin hóa học của các nhà cung cấp cung cấp cấu thành nên sản phẩm cuối cùng.


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.