Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Phim PR

Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn ?

Chúng ta sống trong những cuộc sống khác nhau, nhưng có 1 câu hỏi giống nhau cho chúng ta
"Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn?"
Bất kể là gia đình, tình yêu, vật chất hay học hành để tạo ra tương lai, Samsung sẽ làm cho cuộc sống tốt hơn

Tài liệu

Samsung hỏi những người trên toàn thế giới đìêu mà họ mơ ước để làm cho cuộc sống tốt hơn
Xem làm thế để mọi người và Samsung cùng có 1 ý tưởng để làm cho cuộc sống tốt hơn

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề

Diễn giải

4 lĩnh vực kinh doanh của Samsung được dành riêng để làm cho giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn được thành hiện thực

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề

Nhà đổi mới toàn cầu

Samsung phát triển thông qua sự đổi mới liên tục như là 1 nhà lãnh đạo toàn cầu, gia tăng giá trị thương hiệu và doanh nghiệp, đặt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào thực tế

* Nhấp vào nút CC để kích hoạt đóng phụ đề


Ban lãnh đạo-Gặp gỡ những nhà lãnh đạo thúc đẩy sự tăng trưởng của Samsung.
Các lĩnh vực kinh doanh-Samsung kiểm soát sức mạnh của cách mạng kỹ thuật số.