T梳죍 Sao L梳죍 L횪 Samsung Electronics

T梳죍 Samsung, ch첬ng t척i lu척n cam k梳퓍 t梳죓 ra m沼셳 b梳즢 s梳칌 v훱n h처a l찾nh 휃梳죓 to횪n c梳쬾 th沼켧 s沼, 휃a d梳죒g v횪 s沼몁g 휃沼셬g nh튼 c찼c th沼 tr튼沼쓓g ch첬ng t척i ph沼쩭 v沼, v횪 c찼c s梳즢 ph梳쯯 ch첬ng t척i s梳즢 xu梳쩿.

Ch沼 v沼쌻 ph梳죑 vi v횪 t梳쬶 v튼퉤n to횪n c梳쬾 c처 m沼셳 kh척ng hai c沼쬪 ch첬ng t척i, ng튼沼쓎 ta m沼쌻 c처 th沼 mang ni沼걅 vui 휃梳퓆 v沼쌻 m沼뛦 ng튼沼쓎 th척ng qua 휃i沼뇆 tho梳죍, media & gi梳즜 tr챠.

Ho梳톍, v沼쌻 c찼c Gi梳즜 Ph찼p Smart School c沼쬪 ch첬ng t척i v횪 l튼沼즢g thi梳퓍 b沼 y khoa l튼u 휃沼셬g 휃a d梳죒g, c梳즜 thi沼뇆 휃沼쓎 s沼몁g b梳켷g c찼ch 휃튼a gi찼o d沼쩭 v횪 ch훱m s처c s沼쯢 kh沼뢤 휃梳퓆 nh沼칗g n퉤i c梳쬷 nh梳쩿 trong n沼걆 v훱n minh to횪n c梳쬾 c沼쬪 ch첬ng ta.

V沼쌻 kh梳 n훱ng kh척ng ng沼쳌g d沼 휃o찼n l횪n s처ng quan tr沼뛫g ti梳퓈 theo (v횪 t梳죓 ra m沼셳 s沼 l횪n s처ng c沼쬪 ch첬ng t척i), vi沼놻 gia nh梳춑 Samsung Electronics s梳 gi첬p b梳죒 k梳퓍 n沼멼 v沼쌻 t튼퉤ng lai v횪 휃梳즡 b梳즣 s沼 nghi沼뇈 c沼쬪 b梳죒 n梳켶 trong trung t창m c척ng ngh沼 mai sau.

Ch첬ng t척i 휃ang t챙m ki梳퓅 nh沼칗g t횪i n훱ng ngo梳죍 h梳죒g v횪 nh沼칗g nh횪 l찾nh 휃梳죓 trong t튼퉤ng lai, l횪 nh沼칗g ng튼沼쓎 휃튼沼즓 hoan ngh챗nh v횪 휃처ng vai tr챵 r梳쩿 quan tr沼뛫g 휃沼멼 v沼쌻 ch첬ng t척i khi ch첬ng t척i ph찼t tri沼긪 v횪 tr沼 th횪nh m沼셳 doanh nghi沼뇈 To횪n C梳쬾 th沼켧 s沼. Ch첬ng t척i 휃ang 沼 휃沼뎝h cao nh梳쩿 c沼쬪 ch튼퉤ng ti梳퓈 theo trong l沼땉h s沼 c沼쬪 ch첬ng t척i. H찾y tham gia c첫ng ch첬ng t척i. V횪 c처 휃처ng g처p th沼켧 s沼 v횪o vi沼놻 휃沼땙h h챙nh t튼퉤ng lai c沼쬪 ch첬ng ta, v횪 mang s梳즢 ph梳쯯 quan tr沼뛫g ti梳퓈 theo v횪o cu沼셛 s沼몁g.

N梳퓎 b梳죒 mu沼몁 gia nh梳춑 Samsung Electronics, vui l챵ng nh梳쩺 v횪o 휃창y 휃沼 t챙m vi沼놻.