Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Hướng dẫn Sử dụng Trình Đơn Bộ Lọc

Hướng dẫn Sử dụng Trình Đơn Bộ Lọc

Cách dùng Trình Đơn Bộ Lọc trên Website chúng tôi

Như trình bày trong ba trường hợp bên dưới, bạn có thể tìm hiểu về cách di chuyển trong danh sách Kết Quả Sàng Lọc trên website của chúng tôi.
Để bạn tiện tham khảo, chúng tôi đã dùng trang web về TV LED của chúng tôi để làm ví dụ minh họa. Nhấp vào đây để xem ví dụ này.

Trường hợp 1: Cách chọn hoặc bỏ qua Kết Quả Sàng Lọc

1.1 Để dùng được Trình Đơn Bộ Lọc, hãy bấm phím ' Enter ' trên bàn phím của bạn khi con trỏ bàn phím nằm trên phần Kết Quả Sàng Lọc.
Nếu bạn chọn Kết Quả Sàng Lọc này, bạn đã sẵn sàng để duyệt qua các sản phẩm do nhiều bộ lọc khác nhau đưa ra.

2.2 Để bỏ qua Kết Quả Sàng Lọc và vào thẳng trình đơn Sản Phẩm Phù Hợp, hãy bấm phím ' Tab '.

Trường hợp 1

Filter Results, highlighting each section(Filter results, sub menu, filter, filter menu, and matching products) and filter results in red

Trường hợp 2: Cách chọn trình đơn phụ hoặc vào bộ lọc kế tiếp

2.1 Để chọn trình đơn phụ (ví dụ như “ Loại Tivi ”), hãy bấm phím ‘ Enter ‘.

2.2 Để vào bộ lọc kế tiếp trong trình đơn phụ bạn vừa chọn, bấm các phím ‘ Mũi tên ‘.

Trường hợp 2

Filter Results, highlighting Sub menu (TV Type)

Trường hợp 3: Cách chọn hoặc bỏ qua khi đang ở tại các bộ lọc

3.1 Để chọn bộ lọc, hãy bấm phím ‘ Khoảng trắng (Space) ‘. Nếu bạn chọn bộ lọc nào đó (ví dụ như , TV LCD), các sản phẩm phù hợp với bộ lọc bạn đã chọn sẽ được hiển thị trong phần Sản Phẩm Phù Hợp của trang này.

3.2 Để bỏ qua các trình đơn phụ hoặc bộ lọc, hãy bấm phím ' Tab ' và thao tác này sẽ khiến con trỏ hiện dụng di chuyển sang trình đơn phụ kế tiếp. (ví dụ, con trỏ hiện dụng sẽ di chuyển từ trình đơn phụ “Loại Tivi” sang “Loại Tivi Nổi Bật”.)

3.3. Sau khi đến trình đơn bộ lọc cuối cùng, con trỏ hiện dụng sẽ di chuyển đến trình đơn Sản Phẩm Phù Hợp.

Trường hợp 3

Filter Results, showing how to skip to the next sub menu