Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Hướng dẫn Sử dụng Vùng nội dung được Phát thanh

Hướng dẫn Sử dụng Vùng nội dung được Phát thanh

Cách dùng Mốc nội dung trên Website chúng tôi

Như nội dung được trình bày trong 2 trường hợp bên dưới, bạn có thể tìm hiểu về 5 Mốc nội dung trên website của chúng tôi. Trường hợp 1 sẽ trình bày trang chủ và Trường hợp 2 là trang sản phẩm của chúng tôi.

5 Mốc nội dung trên website của chúng tôi:

  • ① Mốc nội dung “ Biểu tượng hãng ": Mốc nội dung này chứa logo Samsung. Khi bạn nhấp vào logo này, thao tác đó sẽ chuyển bạn đến trang chủ của chúng tôi.
  • ② Mốc nội dung “ Thanh Trình đơn chính ”: Mốc nội dung này chứa thanh trình đơn chính đầu trang vốn sẽ giúp bạn tìm được ngay lập tức hầu như mọi trình đơn.
  • ③ Mốc nội dung “ Tìm kiếm ”: Mốc nội dung này chứa công cụ tìm kiếm tài liệu trên website của chúng tôi.
  • ④ Mốc nội dung “ Nội dung chính ”: Mốc nội dung này chứa nội dung chính của từng trang web.
  • ⑤ Mốc nội dung “ Thông tin về nội dung ”: Mốc nội dung này chứa phần nội dung chân trang có cấu trúc tương tự như bản đồ trang của chúng tôi. Phần nội dung chân trang chứa các thông tin như "Về Chúng Tôi", "Về Sản Phẩm", và "Chúng Tôi Có Thể Giúp Bạn" cùng với các nội dung quản trị như bảo mật, pháp lý, v.v..

Trường hợp 1: Trang Chủ

Main page, highlighting each landmark role on the page

Trường hợp 2: Trang Sản Phẩm

Product page, highlighting each landmark role on the page

Cách dùng các Mốc nội dung trong nhu liệu đọc màn hình JAWS®

Tại đây bạn có thể tìm hiểu cách trình đọc màn hình JAWS® giúp bạn hiểu được cấu trúc website của chúng tôi.
Dùng phím ' chấm phẩy (;) ' trên bàn phím của bạn để di chuyển từ mốc nội dung này đến mốc nội dung khác trên website của chúng tôi.

Nếu bạn bấm phím ‘ chấm phẩy (;) ‘ liên tục, nhu liệu đọc màn hình của bạn sẽ đọc các Mốc nội dung sau đây của chúng tôi:

  • ① Đối với “ Biểu tượng hãng “: "Bắt đầu đọc Biểu tượng hãng." ("Banner region start.")
  • ② Đối với “ Thanh Trình đơn chính “: "Bắt đầu đọc Thanh Trình đơn chính." ("Navigation region start.")
  • ③ Đối với “ Tìm kiếm “: "Bắt đầu đọc vùng Tìm kiếm." ("Search region start.")
  • ④ Đối với “ Nội dung chính “: "Bắt đầu đọc Nội dung chính." ("Main region start.")
  • ⑤ Đối với “ Thông tin về nội dung “: "Bắt đầu đọc Thông tin về nội dung." ("Content info region start.")