Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Trang mà bạn yêu cầu hiện không sử dụng được

Xin lỗi, chúng tôi đang gặp sự cố khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Có thể là link thường dùng của bạn đã cũ hoặc bạn gặp phải link hỏng.
Vui lòng tham khảo liên kết về thông tin.

Đi đến Trang Chủ Samsung.com

My Life powered by Samsung

Galaxy S5

Tìm hiểu thêm

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Hướng dẫn Sử dụng Đường liên kết Bỏ qua

Hướng dẫn Sử dụng Đường liên kết Bỏ qua

Cách dùng Đường liên kết Bỏ qua trên Website chúng tôi

Như nội dung được trình bày trong 2 trường hợp bên dưới, bạn có thể tìm hiểu về đường liên kết bỏ qua trên website của chúng tôi. Website của chúng tôi có ba đường liên kết bỏ qua ở trang chủ và hai đường liên kết ở các trang khác.

Trường hợp 1: Ba đường liên kết bỏ qua ở trang chủ của chúng tôi

① “ Bỏ qua để vào mục khuyến mãi sản phẩm”
Đường liên kết bỏ qua này là đường liên kết đầu tiên bạn gặp trên trang chủ của chúng tôi khi bạn bấm phím ' Tab ' trên bàn phím của bạn. Nếu bạn muốn bỏ qua để vào thẳng mục khuyến mãi sản phẩm của trang này, hãy bấm phím ' Enter ' trên bàn phím của bạn. Bạn sẽ được chuyển sang mục khuyến mãi sản phẩm của chúng tôi.
Trong Trường hợp 1, đường liên kết này sẽ cho phép bạn bỏ qua Thanh Trình đơn chính Đầu trang và chuyển bạn sang trang khuyến mãi sản phẩm của chúng tôi.

② “ Bỏ qua để vào trang truyền thông mạng xã hội ”
Trong Trường hợp 1, đường liên kết này sẽ cho phép bạn bỏ qua Thanh Trình đơn chính Đầu trang và mục khuyến mãi sản phẩm, và chuyển bạn sang trình đơn trang truyền thông mạng xã hội.

③ “ Bỏ qua để vào phần giúp đỡ dùng mục trợ năng ”
Trong Trường hợp 1, đường liên kết này sẽ cho phép bạn bỏ qua mọi nội dung và chuyển bạn sang đường liên kết của phần giúp đỡ dùng mục trợ năng (thuộc trình đơn “ Chúng Tôi Có Thể Giúp Bạn? ”) nằm trong trình đơn Nội dung Chân trang.

Trường hợp 1: Trang Chủ

Main page, highlighting the targets of each skip link

Trường hợp 2: Hai đường liên kết bỏ qua ở các trang khác

① “Bỏ qua để vào phần nội dung”
Đường liên kết bỏ qua này là đường liên kết đầu tiên bạn gặp trên các trang khác ngoài trang chủ của chúng tôi nếu bạn bấm phím ' Tab '. Nếu bạn muốn bỏ qua để vào thẳng mục nội dung của trang này, hãy bấm phím ' Enter '. Bạn sẽ được chuyển sang phần nội dung trang của chúng tôi.
Trong Trường hợp 2, đường liên kết này sẽ cho phép bạn bỏ qua Thanh Trình đơn chính Đầu trang, Đánh dấu trang, và Chia sẻ, và chuyển bạn sang phần nội dung trang của chúng tôi.

② “Bỏ qua để vào phần giúp đỡ dùng mục trợ năng”
Trong Trường hợp 2, đường liên kết này sẽ cho phép bạn bỏ qua mọi nội dung và chuyển bạn sang đường liên kết của phần giúp đỡ dùng mục trợ năng (thuộc trình đơn “ Chúng Tôi Có Thể Giúp Bạn? ”) nằm trong trình đơn Nội dung Chân trang.

Trường hợp 2: Trang Sản Phẩm

Product page, highlighting the targets of each skip link