Samsung Galaxy Tab

1.) Tùy chỉnh Galaxy Tab của bạn

Làm thế nào:

2.) Thiết lập tài khoản thư điện tử của bạn

Làm thế nào:

3.) Đọc e-Book

Làm thế nào:

4.) Truy cập Android MarketTM

Làm thế nào:

5.) Khóa lật màn hình

Làm thế nào:

6.) Sử dụng khung hình kỹ thuật số

Làm thế nào:

7.) Bảo vệ khoản đầu tư của bạn bằng phụ kiện máy tính bảng

Làm thế nào

8.) Thay đổi phương thức nhập của bàn phím

Làm thế nào

9.) Truy cập quick panel

Làm thế nào

10.) Đa nhiệm

Làm thế nào