Một gia đình đang dùng máy quay phim Samsung của họ

Máy quay phim luôn sẵn sàng hoạt động

Giải thích SSD

Tốt hơn HDD