Màn hình Samsung LED backlit

CCFL so với LED

Hãy xem sự khác biệt bằng mắt

Tác động tích cực đến môi trường