R01 R0101 vn 04110200 EC-ES95ZZBDWVN
 • SAMSUNG ES95 1 Mặt trước TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_540_Front_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_540_Front_white30002000370370#ffffff17195602
 • SAMSUNG ES95 2 Bên trên TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_541_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_541_Dynamic_white30002000370370#ffffff17195631
 • SAMSUNG ES95 3 Góc bên phải TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_542_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_542_Right-Angle_white30002000370370#ffffff17195617
 • SAMSUNG ES95 4 Bên trên TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_543_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_543_Dynamic_white30002000370370#ffffff17195660
 • SAMSUNG ES95 5 Góc bên trái TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_544_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_544_Left-Angle_white30002000370370#ffffff17195622
 • SAMSUNG ES95 6 Mặt sau TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_545_Back_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_545_Back_white30002000370370#ffffff17195603
 • SAMSUNG ES95 7 Bên trên TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_546_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_546_Dynamic_white30002000370370#ffffff17195647
 • SAMSUNG ES95 8 Bên trên TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_547_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_547_Dynamic_white30002000370370#ffffff17195641
 • SAMSUNG ES95 9 Bên trên TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_548_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_548_Dynamic_white30002000370370#ffffff17195653
 • SAMSUNG ES95 10 Bên trên TrắngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_550_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_550_Dynamic_white30002000370370#ffffff17195669
 • SAMSUNG ES95 11 Mặt trước ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_519_Front_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_519_Front_black30002000370370#00000017195355
 • SAMSUNG ES95 12 Bên trên ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_520_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_520_Dynamic_black30002000370370#00000017195391
 • SAMSUNG ES95 13 Góc bên phải ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_521_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_521_Right-Angle_black30002000370370#00000017195373
 • SAMSUNG ES95 14 Bên trên ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_524_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_524_Dynamic_black30002000370370#00000017195419
 • SAMSUNG ES95 15 Góc bên trái ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_523_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_523_Left-Angle_black30002000370370#00000017195381
 • SAMSUNG ES95 16 Mặt sau ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_522_Back_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_522_Back_black30002000370370#00000017195366
 • SAMSUNG ES95 17 Bên trên ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_529_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_529_Dynamic_black30002000370370#00000017195409
 • SAMSUNG ES95 18 Bên trên ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_525_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_525_Dynamic_black30002000370370#00000017195395
 • SAMSUNG ES95 19 Bên trên ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_526_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_526_Dynamic_black30002000370370#00000017195418
 • SAMSUNG ES95 20 Bên trên ĐenSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_530_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_530_Dynamic_black30002000370370#00000017195429
 • SAMSUNG ES95 21 Mặt trước HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_533_Front_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_533_Front_pink30002000370370#ff7f8017195441
 • SAMSUNG ES95 22 Bên trên HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_537_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_537_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8017195474
 • SAMSUNG ES95 23 Góc bên phải HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_536_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_536_Right-Angle_pink30002000370370#ff7f8017195457
 • SAMSUNG ES95 24 Bên trên HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_538_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_538_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8017195503
 • SAMSUNG ES95 25 Góc bên trái HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_539_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_539_Left-Angle_pink30002000370370#ff7f8017195459
 • SAMSUNG ES95 26 Mặt sau HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_544_Back_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_544_Back_pink30002000370370#ff7f8017195448
 • SAMSUNG ES95 27 Bên trên HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_540_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_540_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8017195489
 • SAMSUNG ES95 28 Bên trên HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_541_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_541_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8017195475
 • SAMSUNG ES95 29 Bên trên HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_542_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_542_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8017195494
 • SAMSUNG ES95 30 Bên trên HồngSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_545_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_545_Dynamic_pink30002000370370#ff7f8017195513
 • SAMSUNG ES95 31 Mặt trước ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_527_Front_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_527_Front_red30002000370370#fb0b0c17195522
 • SAMSUNG ES95 32 Bên trên ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_528_Dynamic1_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_528_Dynamic1_red30002000370370#fb0b0c17195551
 • SAMSUNG ES95 33 Góc bên phải ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_529_Right-Angle_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_529_Right-Angle_red30002000370370#fb0b0c17195537
 • SAMSUNG ES95 34 Bên trên ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_530_Dynamic5_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_530_Dynamic5_red30002000370370#fb0b0c17195580
 • SAMSUNG ES95 35 Góc bên trái ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_531_Left-Angle_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_531_Left-Angle_red30002000370370#fb0b0c17195542
 • SAMSUNG ES95 36 Mặt sau ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_537_Back_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_537_Back_red30002000370370#fb0b0c17195523
 • SAMSUNG ES95 37 Bên trên ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_533_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_533_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c17195567
 • SAMSUNG ES95 38 Bên trên ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_534_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_534_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c17195561
 • SAMSUNG ES95 39 Bên trên ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_535_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_535_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c17195573
 • SAMSUNG ES95 40 Bên trên ĐỏSAMSUNG ES95Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-ES95ZZBDWVN_538_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-ES95ZZBDWVN_538_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c17195589
#ffffff,#000000,#ff7f80,#fb0b0cTrắng,Đen,Hồng,Đỏ
SAMSUNG ES95 Mặt trước Đen

Samsung ES95

Chụp ảnh đẹp ở bất kì chế độ nào

Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn.

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Cảm biến hình ảnh

 • CCD Image Sensor
 • Approx 16.1Megapixels
 • Approx 16.6Megapixels

Ổn định hình

 • DIS (Digital Image Stabilization)

Lấy nét

 • TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Detection AF, Object Tracking AF, Smart Face Recognition AF)
 • • Normal: 80cm ~ infinity (Wide), 250cm ~ infinity (Tele) • Macro: 5cm ~ 80cm (Wide), 100cm ~ 250cm (Tele) • Auto Macro: 5cm ~ Infinity (Wide), 100cm ~ Infinity (Tele)

Hệ thống đo sáng

 • Program AE
 • Multi, Spot, Center Weighted, Face Detection AE

Thấu kính

 • Samsung 5X Zoom Lens f = 4.5 ~ 22.5mm (35mm film equivalent: 25 ~ 125 mm)
 • F2.5 ~ 6.3
 • 5X Optical Zoom Lens
 • • Still Image mode: 1.0X ~ 5.0X (Optical x Digital: 25.0X) • Play mode: 1.0X ~ 14.4X (depends on image size)

Hiển thị

 • TFT LCD Type
 • 2.7" Size
 • 2.7" (67.5mm) 230000 Display

Tốc độ chụp

 • • Smart Auto: 1/8 ~ 1/2000sec. • Program: 1 ~ 1/2000sec. • Night: 8 ~ 1/2000sec.
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Thấu kính
Độ dài tiêu cự
Số F
Optical Zoom
Thu phóng kỹ thuật số
Ổn định hình
Chế độ
Hiển thị
Loại
Kích cỡ
Đặc điểm
Lấy nét
Loại
Range
Tốc độ chụp
Hệ thống đo sáng
Điều khiển
Hệ đo lường