R01 R0101 vn 04110100 EV-NX1000BJPVN
 • NX1000 1 Mặt Trước TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_056_Front_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_056_Front_white18001200370370#ffffff13593368
 • NX1000 2 Mặt Trước TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_057_Front_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_057_Front_white30002000370370#ffffff13593376
 • NX1000 3 Mặt Trước TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_058_Front_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_058_Front_white18001200370370#ffffff13593384
 • NX1000 4 Góc Bên Phải TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_059_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_059_Right-Angle_white18001200370370#ffffff13593392
 • NX1000 5 Góc Bên Phải TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_060_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_060_Right-Angle_white18001200370370#ffffff13593400
 • NX1000 6 Góc Bên Trái TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_061_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_061_Left-Angle_white18001200370370#ffffff13593408
 • NX1000 7 Góc Bên Trái TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_062_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_062_Left-Angle_white18001200370370#ffffff13593416
 • NX1000 8 Bên Phải TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_063_Right_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_063_Right_white18001200370370#ffffff13593424
 • NX1000 9 Bên Phải TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_064_Right_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_064_Right_white18001200370370#ffffff13593432
 • NX1000 10 Mặt Sau TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_065_Back_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_065_Back_white18001200370370#ffffff13593440
 • NX1000 11 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_066_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_066_Dynamic_white18001200370370#ffffff13595932
 • NX1000 12 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_067_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_067_Dynamic_white18001200370370#ffffff13595940
 • NX1000 13 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_068_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_068_Dynamic_white18001200370370#ffffff13595948
 • NX1000 14 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_069_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_069_Dynamic_white18001200370370#ffffff13595956
 • NX1000 15 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_070_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_070_Dynamic_white18001200370370#ffffff13595964
 • NX1000 16 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_071_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_071_Dynamic_white18001200370370#ffffff13609039
 • NX1000 17 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_072_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_072_Dynamic_white18001200370370#ffffff13609558
 • NX1000 18 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_073_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_073_Dynamic_white18001200370370#ffffff13609631
 • NX1000 19 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_074_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_074_Dynamic_white18001200370370#ffffff13609756
 • NX1000 20 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_075_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_075_Dynamic_white18001200370370#ffffff13609863
 • NX1000 21 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_076_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_076_Dynamic_white18001200370370#ffffff13610022
 • NX1000 22 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_077_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_077_Dynamic_white18001200370370#ffffff13610191
 • NX1000 23 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_078_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_078_Dynamic_white18001200370370#ffffff13610352
 • NX1000 24 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_079_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_079_Dynamic_white18001200370370#ffffff13610576
 • NX1000 25 Bên Trên TrắngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_080_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_080_Dynamic_white18001200370370#ffffff13611354
 • NX1000 26 Mặt Trước ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_692_Front_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_692_Front_black18001200370370#00000013564117
 • NX1000 27 Mặt Trước ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_693_Front_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_693_Front_black18001200370370#00000013564148
 • NX1000 28 Mặt Trước ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_694_Front_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_694_Front_black18001200370370#00000013564165
 • NX1000 29 Góc Bên Phải ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_695_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_695_Right-Angle_black18001200370370#00000013565175
 • NX1000 30 Góc Bên Phải ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_696_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_696_Right-Angle_black18001200370370#00000013566177
 • NX1000 31 Góc Bên Trái ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_697_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_697_Left-Angle_black18001200370370#00000013566235
 • NX1000 32 Góc Bên Trái ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_698_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_698_Left-Angle_black18001200370370#00000013566262
 • NX1000 33 Bên Phải ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_699_Right_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_699_Right_black18001200370370#00000013566655
 • NX1000 34 Bên Phải ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_700_Right_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_700_Right_black18001200370370#00000013566684
 • NX1000 35 Mặt Sau ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_701_Back_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_701_Back_black18001200370370#00000013566696
 • NX1000 36 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_702_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_702_Dynamic_black18001200370370#00000013566937
 • NX1000 37 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_703_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_703_Dynamic_black18001200370370#00000013566951
 • NX1000 38 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_704_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_704_Dynamic_black18001200370370#00000013566968
 • NX1000 39 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_705_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_705_Dynamic_black18001200370370#00000013566992
 • NX1000 40 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_706_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_706_Dynamic_black18001200370370#00000013567008
 • NX1000 41 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_707_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_707_Dynamic_black18001200370370#00000013567084
 • NX1000 42 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_708_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_708_Dynamic_black18001200370370#00000013567101
 • NX1000 43 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_709_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_709_Dynamic_black18001200370370#00000013567117
 • NX1000 44 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_710_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_710_Dynamic_black18001200370370#00000013567152
 • NX1000 45 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_711_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_711_Dynamic_black18001200370370#00000013567460
 • NX1000 46 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_712_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_712_Dynamic_black18001200370370#00000013567596
 • NX1000 47 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_713_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_713_Dynamic_black18001200370370#00000013568011
 • NX1000 48 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_714_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_714_Dynamic_black18001200370370#00000013568135
 • NX1000 49 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_715_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_715_Dynamic_black18001200370370#00000013568298
 • NX1000 50 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_716_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_716_Dynamic_black18001200370370#00000013568517
 • NX1000 51 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_717_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_717_Dynamic_black18001200370370#00000013568933
 • NX1000 52 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_718_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_718_Dynamic_black18001200370370#00000013571718
 • NX1000 53 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_719_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_719_Dynamic_black30002000370370#00000013571824
 • NX1000 54 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_720_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_720_Dynamic_black30002000370370#00000013593456
 • NX1000 55 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_721_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_721_Dynamic_black30002000370370#00000013593448
 • NX1000 56 Bên Trên ĐenNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_722_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_722_Dynamic_black30002000370370#00000013606293
 • NX1000 57 Mặt Trước HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_100_Front_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_100_Front_pink18001200370370#ffc6f413575681
 • NX1000 58 Mặt Trước HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_101_Front_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_101_Front_pink18001200370370#ffc6f413575968
 • NX1000 59 Mặt Trước HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_102_Front_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_102_Front_pink18001200370370#ffc6f413576088
 • NX1000 60 Góc Bên Phải HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_103_Right-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_103_Right-Angle_pink18001200370370#ffc6f413576527
 • NX1000 61 Góc Bên Trái HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_104_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_104_Left-Angle_pink18001200370370#ffc6f413576581
 • NX1000 62 Góc Bên Trái HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_105_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_105_Left-Angle_pink18001200370370#ffc6f413577072
 • NX1000 63 Bên Phải HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_106_Right_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_106_Right_pink18001200370370#ffc6f413577096
 • NX1000 64 Bên Phải HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_107_Right_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_107_Right_pink18001200370370#ffc6f413577120
 • NX1000 65 Mặt Sau HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_108_Back_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_108_Back_pink18001200370370#ffc6f413577168
 • NX1000 66 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_109_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_109_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f413577369
 • NX1000 67 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_110_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_110_Dynamic_pink900600370370#ffc6f413577662
 • NX1000 68 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_111_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_111_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413577871
 • NX1000 69 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_112_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_112_Dynamic_pink900600370370#ffc6f413577903
 • NX1000 70 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_113_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_113_Dynamic_pink900600370370#ffc6f413577927
 • NX1000 71 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_114_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_114_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413577953
 • NX1000 72 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_115_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_115_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413577969
 • NX1000 73 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_116_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_116_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413577993
 • NX1000 74 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_117_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_117_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413578019
 • NX1000 75 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_118_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_118_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413578044
 • NX1000 76 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_119_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_119_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413578093
 • NX1000 77 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_120_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_120_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413578696
 • NX1000 78 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_121_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_121_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413578736
 • NX1000 79 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_122_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_122_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413591571
 • NX1000 80 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_123_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_123_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413591602
 • NX1000 81 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_124_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_124_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413591610
 • NX1000 82 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_125_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_125_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413591618
 • NX1000 83 Góc Bên Trái HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_126_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_126_Left-Angle_pink18001200370370#ffc6f413591632
 • NX1000 84 Bên Trên HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_127_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_127_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f413591640
 • NX1000 85 Mặt Trước HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_128_Front_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_128_Front_pink18001200370370#ffc6f413591648
 • NX1000 86 Mặt Trước HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_129_Front_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_129_Front_pink18001200370370#ffc6f413591972
 • NX1000 87 Góc Phải Kèm Đèn Flash HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_130_Right-Angle-with-flash_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_130_Right-Angle-with-flash_pink18001200370370#ffc6f413592401
 • NX1000 88 Góc Phải Kèm Đèn Flash HồngNX1000Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EV-NX1000BJPVN_131_Right-Angle-with-flash_pink?$L1-Gallery$vn_EV-NX1000BJPVN_131_Right-Angle-with-flash_pink18001200370370#ffc6f413592409
#ffffff,#000000,#ffc6f4Trắng,Đen,Hồng
NX1000 Mặt Trước Đen

Samsung NX1000

• Chiêm ngưỡng thế giới rõ nét đến từng chi tiết
• 1 chạm để chia sẻ ảnh không dây
• Cách đơn giản cho ảnh chụp với chất lượng chuyên nghiệp
• Khám phá vẻ đẹp thật sự của quay phim Full HD
Bộ sản phẩm bao gồm ống kính 20-50mm và 50-200mm đi kèm

14,990,000 VNĐ

Giá tham khảo

Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn.

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Cảm biến hình ảnh

 • CMOS Image Sensor
 • 23.5 x 15.7 mm Sensor Size
 • Approx 20.3 Mega-pixels
 • Approx 21.6 Mega-pixels
 • RGB Primary Color Filter

i-Function

 • i-Scene (Depends on Lens), Smart Filter (Vignetting, Minature, Fish-Eye, Sketch, Defog, Halftone Dot), i-Zoom(x1.2, 1.4, 1.7, 2.0)

Hiệu chỉnh biến dạng

 • Mode: LDC On / Off (Depends on Lens)

Hiển thị

 • TFT-LCD
 • 3" Size
 • VGA ( 640 x 480 ) 921k dots resolution
 • Approx 100% Field of View

Thấu kính

 • Samsung NX Mount
 • Samsung Lenses for Samsung NX Mount

Ổn định hình

 • Lens Shift (Depends on Lens)
 • OIS Mode1 / Mode2 / OFF

Giảm bụi

 • Super Sonic Drive
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Kích thước cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Color Filter
Thấu kính
Gá lắp
Usable Lens
i-Function
Ổn định hình
Loại
Chế độ
Hiệu chỉnh biến dạng
Chế độ
Giảm bụi
Loại
Hiển thị
Loại
Kích cỡ
Độ phân giải
Tầm ngắm