R01 R0101 vn 04120200 EC-WB200FBDBVN
 • SAMSUNG WB200F 1 Mặt trước TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_514_Front_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_514_Front_white18001200370370#ffffff17263205
 • SAMSUNG WB200F 2 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_515_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_515_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263217
 • SAMSUNG WB200F 3 Góc bên phải TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_516_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_516_Right-Angle_white18001200370370#ffffff17263225
 • SAMSUNG WB200F 4 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_517_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_517_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263235
 • SAMSUNG WB200F 5 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_518_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_518_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263244
 • SAMSUNG WB200F 6 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_519_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_519_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263245
 • SAMSUNG WB200F 7 Góc bên trái TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_520_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_520_Left-Angle_white18001200370370#ffffff17263255
 • SAMSUNG WB200F 8 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_521_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_521_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263261
 • SAMSUNG WB200F 9 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_522_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_522_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263269
 • SAMSUNG WB200F 10 Mặt sau TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_523_Back_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_523_Back_white18001200370370#ffffff17263282
 • SAMSUNG WB200F 11 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_524_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_524_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263288
 • SAMSUNG WB200F 12 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_529_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_529_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263298
 • SAMSUNG WB200F 13 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_526_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_526_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263304
 • SAMSUNG WB200F 14 Bên trên TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_527_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_527_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263313
 • SAMSUNG WB200F 15 Lens TrắngSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_528_Lens_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_528_Lens_white18001200370370#ffffff17263323
 • SAMSUNG WB200F 16 Mặt trước XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_001_Front_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_001_Front_blue18001200370370#1c0d8217262972
 • SAMSUNG WB200F 17 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_002_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_002_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263048
 • SAMSUNG WB200F 18 Góc bên phải XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_003_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_003_Right-Angle_blue18001200370370#1c0d8217262973
 • SAMSUNG WB200F 19 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_004_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_004_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263055
 • SAMSUNG WB200F 20 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_005_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_005_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217262987
 • SAMSUNG WB200F 21 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_006_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_006_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263064
 • SAMSUNG WB200F 22 Góc bên trái XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_007_Left-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_007_Left-Angle_blue18001200370370#1c0d8217262992
 • SAMSUNG WB200F 23 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_008_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_008_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263073
 • SAMSUNG WB200F 24 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_009_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_009_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263001
 • SAMSUNG WB200F 25 Mặt sau XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_010_Back_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_010_Back_blue18001200370370#1c0d8217263083
 • SAMSUNG WB200F 26 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_011_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_011_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263011
 • SAMSUNG WB200F 27 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_012_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_012_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263017
 • SAMSUNG WB200F 28 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_016_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_016_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263023
 • SAMSUNG WB200F 29 Bên trên XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_014_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_014_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8217263030
 • SAMSUNG WB200F 30 Lens XanhSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_015_Lens_blue?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_015_Lens_blue18001200370370#1c0d8217263039
 • SAMSUNG WB200F 31 Mặt trước ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_526_Front_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_526_Front_red18001200370370#aa020117263085
 • SAMSUNG WB200F 32 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_527_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_527_Dynamic_red18001200370370#aa020117263094
 • SAMSUNG WB200F 33 Góc bên phải ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_528_Right-Angle_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_528_Right-Angle_red18001200370370#aa020117263105
 • SAMSUNG WB200F 34 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_529_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_529_Dynamic_red18001200370370#aa020117263115
 • SAMSUNG WB200F 35 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_530_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_530_Dynamic_red18001200370370#aa020117263121
 • SAMSUNG WB200F 36 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_531_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_531_Dynamic_red18001200370370#aa020117263131
 • SAMSUNG WB200F 37 Góc bên trái ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_532_Left-Angle_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_532_Left-Angle_red18001200370370#aa020117263134
 • SAMSUNG WB200F 38 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_533_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_533_Dynamic_red18001200370370#aa020117263148
 • SAMSUNG WB200F 39 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_534_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_534_Dynamic_red18001200370370#aa020117263155
 • SAMSUNG WB200F 40 Mặt sau ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_535_Back_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_535_Back_red18001200370370#aa020117263164
 • SAMSUNG WB200F 41 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_536_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_536_Dynamic_red18001200370370#aa020117263165
 • SAMSUNG WB200F 42 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_537_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_537_Dynamic_red18001200370370#aa020117263175
 • SAMSUNG WB200F 43 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_538_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_538_Dynamic_red18001200370370#aa020117263181
 • SAMSUNG WB200F 44 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_539_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_539_Dynamic_red18001200370370#aa020117263191
 • SAMSUNG WB200F 45 Lente ĐỏSAMSUNG WB200FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB200FBDBVN_540_Lens_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB200FBDBVN_540_Lens_red18001200370370#aa020117263203
#ffffff,#1c0d82,#aa0201Trắng,Xanh dương,Đỏ
SAMSUNG WB200F Mặt trước Trắng

Samsung WB200F

Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn.

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Cảm biến hình ảnh

 • Sensor Type : 1/2.3″ (Approx. 7.76mm) CCD
 • Effective Pixel : Approx. 14.2 Mega pixels
 • Total Pixel : Approx. 16.4 Mega pixels

Ổn định hình

 • Optical Image Stabilization

Lấy nét

 • Type : TTL Auto Focus (Center AF, Multi AF, Tracking AF, Face Detection AF, Touch AF), Manual Focus
 • Range : Normal : 80cm ~ Infinity (Wide), 350cm ~ Infinity (Tele) Macro : 5cm ~ 80cm (Wide), 180cm ~ 350cm (Tele) Auto Macro : 5cm ~ Infinity (Wide), 180cm ~ Infinity (Tele) Manual : 5cm ~ Infinity (Wide), 180cm ~ Infinity (Tele)

Hệ thống đo sáng

 • Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure
 • Multi, Spot, Center-weighted, Face Detection AE
 • ±2EV (1/3EV steps)

Thấu kính

 • Samsung LENS 18X Zoom Lens f = 4.0 ~ 72mm (35mm film equivalent : 24 ~ 432mm)
 • F No. : 3.2 (W) ~ 5.8 (T)
 • 18X Optical Zoom
 • Still Image mode : 1.0X ~ 5.0X (Optical * Digital : 90.0X), Intelli-Zoom : 2.0X (Optical * itelli : 36.0X)

Hiển thị

 • Type : TFT LCD (C-Type Touch)
 • Size : 75.0mm (3.0"), 460K dots

Tốc độ chụp

 • Smart Auto : 1/8 ~ 1/2000 sec., Program : 1 ~ 1/2000 sec., Night : 8 ~ 1/2000 sec., Manual : 16 ~ 1/2000 sec.
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Thấu kính
Độ dài tiêu cự
Số F
Optical Zoom
Thu phóng kỹ thuật số
Ổn định hình
Chế độ
Hiển thị
Loại
Kích cỡ
Lấy nét
Loại
Range
Tốc độ chụp
Hệ thống đo sáng
Điều khiển
Hệ đo lường
Bù sáng