R01 R0101 vn 04120200 EC-WB800FBDBVN
 • SAMSUNG WB800F 1 Mặt trước TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_559_Front_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_559_Front_white18001200370370#ffffff17263589
 • SAMSUNG WB800F 2 Mặt trước TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_560_Front_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_560_Front_white18001200370370#ffffff17263601
 • SAMSUNG WB800F 3 Góc bên phải TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_561_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_561_Right-Angle_white18001200370370#ffffff17263609
 • SAMSUNG WB800F 4 Góc bên trái TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_562_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_562_Left-Angle_white18001200370370#ffffff17263619
 • SAMSUNG WB800F 5 Mặt sau TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_563_Back_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_563_Back_white18001200370370#ffffff17263628
 • SAMSUNG WB800F 6 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_564_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_564_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263629
 • SAMSUNG WB800F 7 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_565_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_565_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263639
 • SAMSUNG WB800F 8 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_566_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_566_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263645
 • SAMSUNG WB800F 9 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_567_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_567_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263653
 • SAMSUNG WB800F 10 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_568_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_568_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263666
 • SAMSUNG WB800F 11 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_569_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_569_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263672
 • SAMSUNG WB800F 12 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_570_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_570_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263682
 • SAMSUNG WB800F 13 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_571_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_571_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263688
 • SAMSUNG WB800F 14 Bên trên TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_572_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_572_Dynamic_white18001200370370#ffffff17263697
 • SAMSUNG WB800F 15 Lens TrắngSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_573_Lens_white?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_573_Lens_white30002000370370#ffffff17263707
 • SAMSUNG WB800F 16 Mặt trước ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_545_Front_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_545_Front_black18001200370370#00000017263349
 • SAMSUNG WB800F 17 Mặt trước ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_544_Front_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_544_Front_black18001200370370#00000017263388
 • SAMSUNG WB800F 18 Góc bên phải ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_546_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_546_Right-Angle_black18001200370370#00000017263361
 • SAMSUNG WB800F 19 Góc bên trái ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_547_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_547_Left-Angle_black18001200370370#00000017263369
 • SAMSUNG WB800F 20 Mặt sau ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_548_Back_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_548_Back_black18001200370370#00000017263379
 • SAMSUNG WB800F 21 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_549_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_549_Dynamic_black18001200370370#00000017263389
 • SAMSUNG WB800F 22 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_550_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_550_Dynamic_black18001200370370#00000017263399
 • SAMSUNG WB800F 23 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_551_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_551_Dynamic_black18001200370370#00000017263405
 • SAMSUNG WB800F 24 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_552_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_552_Dynamic_black18001200370370#00000017263413
 • SAMSUNG WB800F 25 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_553_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_553_Dynamic_black18001200370370#00000017263426
 • SAMSUNG WB800F 26 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_554_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_554_Dynamic_black18001200370370#00000017263432
 • SAMSUNG WB800F 27 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_555_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_555_Dynamic_black18001200370370#00000017263442
 • SAMSUNG WB800F 28 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_556_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_556_Dynamic_black18001200370370#00000017263448
 • SAMSUNG WB800F 29 Bên trên ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_557_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_557_Dynamic_black18001200370370#00000017263457
 • SAMSUNG WB800F 30 Lens ĐenSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_558_Lens_black?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_558_Lens_black30002000370370#00000017263467
 • SAMSUNG WB800F 31 Mặt trước ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_571_Front_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_571_Front_red18001200370370#fb0b0c17263471
 • SAMSUNG WB800F 32 Mặt trước ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_572_Front_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_572_Front_red18001200370370#fb0b0c17263483
 • SAMSUNG WB800F 33 Góc bên phải ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_573_Right-Angle_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_573_Right-Angle_red18001200370370#fb0b0c17263489
 • SAMSUNG WB800F 34 Góc bên trái ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_574_Left-Angle_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_574_Left-Angle_red18001200370370#fb0b0c17263494
 • SAMSUNG WB800F 35 Mặt sau ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_575_Back_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_575_Back_red18001200370370#fb0b0c17263506
 • SAMSUNG WB800F 36 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_576_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_576_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263516
 • SAMSUNG WB800F 37 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_577_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_577_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263517
 • SAMSUNG WB800F 38 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_578_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_578_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263527
 • SAMSUNG WB800F 39 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_579_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_579_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263533
 • SAMSUNG WB800F 40 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_580_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_580_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263544
 • SAMSUNG WB800F 41 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_581_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_581_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263551
 • SAMSUNG WB800F 42 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_582_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_582_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263560
 • SAMSUNG WB800F 43 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_583_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_583_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263569
 • SAMSUNG WB800F 44 Bên trên ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_584_Dynamic_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_584_Dynamic_red18001200370370#fb0b0c17263579
 • SAMSUNG WB800F 45 Lens ĐỏSAMSUNG WB800FPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EC-WB800FBDBVN_585_Lens_red?$L1-Gallery$vn_EC-WB800FBDBVN_585_Lens_red18001200370370#fb0b0c17263581
#ffffff,#000000,#fb0b0cTrắng,Đen,Đỏ
SAMSUNG WB800F Mặt trước Đen

Samsung WB800F

Giá cả trực tuyến và các cửa hàng gần bạn.

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Cảm biến hình ảnh

 • Sensor Type : 1/2.3″ (Approx. 7.76mm) BSI CMOS
 • Effective Pixel : Approx. 16.3 Mega pixels
 • Total Pixel : Approx. 17 Mega pixels

Ổn định hình

 • Optical Image Stabilization

Lấy nét

 • Type : TTL Auto Focus (Center AF, Multi AF, Tracking AF, Face Detection AF, Touch AF), Manual Focus
 • Range : Normal : 80cm - Infinity (Wide), 350cm - Infinity (Tele) Macro : 5cm - 80cm (Wide), 180cm - 350cm (Tele) Auto Macro : 5cm - Infinity (Wide), 180cm - Infinity (Tele) Manual : 5cm - Infinity (Wide), 180cm - Infinity (Tele)

Hệ thống đo sáng

 • Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure
 • Multi, Spot, Center-weighted, Face Detection AE
 • ±2EV (1/3EV steps)

Thấu kính

 • Samsung LENS 21X Zoom Lens f = 4.1 - 86.1mm (35mm film equivalent : 23 - 483mm)
 • F No. : 2.8 (W) - 5.9 (T)
 • 21X Optical Zoom
 • Still Image mode : 1X - 5X Play mode : 1X - 9.4X (depends on image size)* Intelli-zoom : 2X

Hiển thị

 • Type : TFT LCD (C-Type Touch)
 • Size : 75mm (3"), 460K dots

Tốc độ chụp

 • Smart Auto : 1/8 - 1/2000 sec., Program : 1 - 1/2000 sec., Manual : 16 - 1/2000 sec.
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Thấu kính
Độ dài tiêu cự
Số F
Optical Zoom
Thu phóng kỹ thuật số
Ổn định hình
Chế độ
Hiển thị
Loại
Kích cỡ
Lấy nét
Loại
Range
Tốc độ chụp
Hệ thống đo sáng
Điều khiển
Hệ đo lường
Bù sáng